سنجش عوامل غافلگیری در برابر حوادث غیرمترقبه و ارائه راهکار های اثربخش و اقدامات پیشیگرانه و بازدارنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

حوادث غیرمترقبه خواه از نوع بلایای طبیعی و خواه صنعتی یا انسان ساخت به عنوان حوادث غافلگیرانه و غیرمنتظره درک می شوند. غافلگیری در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، به نحو جبران ناپذیری از اعتماد عمومی نسبت به توان حاکمیت برای کاهش آسیب‌های ناشی از این حوادث می کاهد. هدف این پژوهش شناخت عوامل غافلگیری در بحران و راهکارهای جلوگیری از این غافلگیری است. در این پژوهش با استفاده از روش کیو گزاره های مرتبط با عوامل غافلگیری در بحران استخراج و در ادامه با تحلیل عاملی اکتشافی، گزاره ها در 5 دیدگاه دسته بندی و پس از استخراج دیدگاه ها، با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و برنامه نویسی الگوریتم در نرم افزار متلب، دیدگاه 4 استخراج و راهکارهای مناسب ارائه شد که شامل مطالعه و مکانیابی مناسب انبارهای امکانات امداد رسانی و بررسی تعداد و مساحت مناسب این انبارها می گردد. همچنین فرهنگ سازی و آماده سازی فکری جامعه و بررسی واکنش های غلط در زمان بحران در رسانه های عمومی و فضای مجازی، مطالعه و پیش بینی بحران های گسترده و برنامه ریزی و طراحی امکانات امداد رسانی و مسیرهای مناسب به منظور کمک رسانی به نقاط آسیب پذیرتر از جمله راهکارهای مناسب می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات