یک مدل سه سطحی نظریه بازی‌ها برای مدل‌سازی مدافع و مهاجمین با در نظر گرفتن استراتژی فریب بین آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مطالعات عام و فناوری، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

امنیت اساسی‌ترین نیاز هر جامعه‌ای است که بر بخش‌های مختلف آن اثرگذار است. همچنین، به علت تهدیدات‌ امنیتی رو به افزایش و محدود بودن منابع در دسترس برای مقابله، ضروری است که منابع ‌امنیتی در حالت بهینه استقرار یابند. همچنین به علت کمبود منابع، استفاده از منابع فریبنده توسط مهاجم و مدافع مورداستفاده قرار می‌گیرد. نظریه بازی‌ها یک رویکرد متداول برای درک انگیزه‌ها، راهبردها و درنتیجه تخصیص منابع محدود مهاجم و مدافع است. در این مقاله یک بازی امنیتی استکلبرگ سه سطحی بین یک مدافع و دو مهاجم و در شرایطی که مدافع و مهاجم سعی در فریب یکدیگر دارند، مدل‌سازی می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به کارهای قبلی مدل‌سازی فریب مهاجم و مدافع و همچنین در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی و محدودیت‌های مربوط به حمله و دفاع در یک مدل سه‌سطحی است. مطلوبیت مدافع و مهاجمین به همراه محدودیت‌های آن‌ها مد‌ل‌سازی می‌شود. مدل با استفاده از روش کاروش-کان-تاکر به یک مدل تک سطحی تبدیل می‌شود و سپس حل می‌شود و کاربرد آن‌ها در تصمیم‌گیری دفاعی شرح داده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که با استفاده از مدل پیشنهادی، منابع محدود امنیتی به‌صورت بهینه تخصیص داده می‌شود که به بهبود شرایط امنیتی و مقابله بهینه با تهدیدات امنیتی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face