ارزیابی خرابی پیشرونده سازه دکل انتقال نیرو خط 230 کیلوولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس،بوشهر ، ایران

2 استادیار،دانشگاه خلیج فارس،بوشهر،ایران

3 دانشیار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

خرابی پیشرونده در سازه به دلیل رخ داد اقدامات اتفاقی و اثر زنجیروار خرابی، منجر به شکست دامنه وسیعی از سازه و یا حتی ریزش کلی سازه می‌شود. خطوط انتقال برق یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر در سیستم برق قدرت هستند. شکست ساختارهای خط انتقال برق یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های برق در مناطق مختلف جهان است. در این پژوهش به بررسی رفتار خرابی پیشرونده مطالعه موردی خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت در استان فارس پرداخته‌شده است. در مطالعه حاضر، دو روش تحلیل دینامیکی خطی و تحلیل دینامیکی غیرخطی جهت شناسایی آسیب با روش مسیر بار جایگزین مورداستفاده قرارگرفته است. مدل المان محدود دکل عبوری (DC0)، دکل انتهایی (DC90) و هادی‌های خط انتقال برق 230 کیلوولت در نرم‌افزار SAP2000 مدل‌سازی گردیده است. در این پژوهش رفتار خرابی پیشرونده در اثر حذف پایه دکل‌های انتقال برق موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج نشان داد که دکل‌های عبوری و انتهایی در اثر خرابی یک‌پایه تحت بار ثقلی پایدار هستند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر حذف یک‌پایه در تحلیل خرابی پیشرونده دکل‌های انتهایی نسبت به دکل‌های عبوری از مقاومت بالاتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

  1. Wang, H.; Zhang, A.; Li, Y.; Yan, W. “A Review on Progressive Collapse of Building Structures”; Open Civ. Eng. J. 2014, 8, 183–192.
  2. Tian, L.; Li, H.; Liu, G. “Seismic Response of Power Transmission Tower-Line System Subjected to Spatially Varying Ground Motions”; Math. Probl. Eng. 2010, Article ID 587317.
  3. Malla, R. B.; Nalluri, B. B. “Dynamic Effects of Member Failure on Response of Truss-Type Space Structures”; J. Spacecr. Rockets. 1995, 32, 545–551.
  4. Asgarian, B.; Dadras Eslamlou, S.; E Zaghi, A.; Mehr, M. “Progressive Collapse Analysis of Power Transmission Towers”; J. Constr. Steel Res. 2016, 123, 31–40.
  5. Gao, ; Wang, S. “Progressive Collapse Analysis of Latticed Telecommunication Towers under Wind Loads”; Adv. Civ. Eng. 2018, Article ID 3293506.
  6. Abdelwahed, B. “A Review on Building Progressive Collapse, Survey and Discussion”; Case Stud. Constr. Mater. 2019, 11, e00264.
  7. American Society of Civil Engineers “Design of Latticed Steel Transmission Structures”; 2015, ASCE/SEI 10-15.
  8. “General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Sub transmission Networks Transmission Lines”; Islamic Republic of Iran, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, No. 427-2 (In Persian).
  9. Lee, P. S.; McClure, G. “Elastoplastic Large Deformation Analysis of a Lattice Steel Tower Structure and Comparison with Full-Scale Tests”; J. Constr. Steel Res. 2007, 63, 709–717.
  10. “Unified Facilities Criteria (UFC): Design of Buildings To Resist Progressive Collapse”; UFC 4-023-03, United States, Department of Defense, 2013.