طراحی و شبیه‌سازی فیلتر میان‌گذر متوازن فشرده مبتنی بر ساختار موج‌بر مجتمع شده در زیرلایه با حذف بالای مود مشترک

نوع مقاله : مخابرات - میدان و موج

نویسندگان

1 دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)،تهران ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)، تهران ، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارائه نوعی فیلتر میان‌گذر متوازن با استفاده از رزوناتورهای مجتمع شده در زیرلایه یک‌چهارم مود QM-SIW و یک‌هشتم مود EM-SIW در جهت کاهش ابعاد فیزیکی است. روند طراحی مرحله به مرحله فیلتر متوازن با مشخصات مورد نظر ارائه شده و سپس فیلتر میان‌گذر با پاسخ مرتبه شش نوع چبی شف با انتخاب درست محل تغذیه و تزویج رزوناتورهای یک‌چهارم و یک‌هشتم مود تحقق یافته است. در کنار دستیابی به پاسخ فیلتری مطلوب تفاضلی، میزان حذف مود مشترک بالای dB60 در باند فرکانسی مورد نظر با پهنای باند نسبی حدود 15 درصد و فرکانس مرکزی GHz1/3 به‌دست آمده است. همچنین ابعاد رزوناتورهای مورد استفاده در طراحی‌های بالا تقریباً یک‌چهارم و یک‌هشتم مورد متداول مستطیلی است که در مقایسه با سایر نمونه‌های توسعه داده شده، ابعاد فیلتر به مراتب کوچک‌تر شده است. با استفاده از رزوناتورهای PBG سه سلولی، محدودیت پهنای باند عدم عبور مود مشترک از بین رفته و میزان حذف مود مشترک بیرون باند به بالای dB35 و داخل باند بالای dB80 به‌دست آمده است. طرح پیشنهادی ساخته شده و با نتایج گرفته شده از شبیه‌سازی مقایسه شده‌اند که نشان از مطابقت خوب نتایج گرفته شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

 1. Xu, X.; Wang, J.; Zhu, L. “A New Approach to Design Differential-Mode Bandpass Filters on SIW Structure”; IEEE Microw. Compon. Lett. Dec. 2013, 23, 635–637.
 2. Chu, H.; Li, P.; Chen, J. X.; “Balanced Substrate Integrated Waveguide Bandpass Filter with High Selectivity and Common-Mode Suppression”; IET Microw. Antennas Propag.Jan. 2015, 9, 133–141.
 3. Ho, M. H.; Li, C. S. “Novel Balanced Bandpass Filters Using Substrate Integrated Half-Mode Waveguide”; IEEE Microw. Compon. Lett, Feb. 2013, 23, 78–80.
 4. Chen, M. Y.; Hong, W.; Ho, M. H. “Balanced BPF Design Using Thesubstrate Integrated Waveguide”; Asia–Pacific Microw. (APMC), 2012, 25–27.
 5. Chen, J.; Chen, J. X.; Chu, H.; Bao, Z. H. “A Novel X-Band Differential Bandpass Filter Based on Oversized Substrate Integrated Waveguide Cavity”; Cross Strait Quad-Regional Radio Sci. and Wireless Tech. Conf. 2013, 62–65.
 6. Chu, P.; Hong, W.; Wang, K. “Balanced Substrate Integrated Waveguide Filter”; IEEE Trans. Microw. Theory Tech. 2014, 62, 4, 824–831.
 7. Shen Z.; Xu, K; Mbongo G. M.; Shi, J.; Yang, Y. “Compact Balanced Substrate Integrated Waveguide Filter with Low Insertion Loss”; IEEE Access, 2019, 7, 126111-5.
 8. Eisenstant, W. R.; Stengel, B.; Thompson, M. “Microwave Differential Circuit Design Using Mixed- Mode S Parameters”; ArtechHouse, Boston, MA, 2006.
 9. Edwards, T.; Steer, C. “Foundations of Interconnect and Microstrip Design”; John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, 3rd Ed. 2000.
 10. Mongia, R.; Bahl, I.; Bhartia, P. “RF and Microwave Coupled Line Circuits”; Artech House, Boston, 1999.
 11. Freeman, J. C. “Fundamentals of Microwave Transmission Lines”; John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
 12. Bockelman, D. E.; Eisenstadt, W. R. “Combined Differential and Commonmode Scattering Parameters: Theory and Simulation”; IEEE Trans. Microw. Theory Tech. Jul. 1995, 43, 1530–1539.
 13. Bell, H. C. “The Coupling Matrix in Low-pass Prototype Filters”; IEEE Microwave Magazine, 2007, 8, 70-76.
 14. Bell, H. C. “Canonical Lowpass Prototype Network for Symmetric Coupled-Resonator Bandpass Filters”; Electron. Lett. June 1974, 10, 265–266.
 15. Lai, Q.; Fumeaux, C.; Hong, W.; Vahldieck, R. “Characterization of the Propagation Properties of the Half-Mode Substrate Integrated Waveguide”; IEEE Trans. Microw. Theory Tech. Aug. 2009, 57, 1996–2004.
 16. Karmakar, N. C.; Mollah, M. N. “Potential Application of PBG Engineered Structures in Microwave Engineering: Part I”; Microw. J. Jul. 2004, 47, 22–44.