استخراج تفاضل زمانی و فرکانسی میان دو سیگنال دریافتی از یک منبع رادیویی

نوع مقاله : مخابرات - سیستم

نویسندگان

1 دانشگاه شریف / دانشجوی کارشناسی ارشد، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی (دانشیار)/ دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ، ایران

چکیده

در این مقاله، روشی برای به­ دست آوردن مقادیر تفاضل زمان و فرکانس ورود میان دو سیگنال دریافتی (سیگنال مسیر مستقیم و اکوهای دریافتی از دیگر مسیرها) از یک منبع رادیویی ارائه می­شود. در بسیاری از روش­های مکان­یابی با این مسئله مواجه هستید که در گام اول با استفاده از چه روشی به یافتن اطلاعات تفاضل زمانی و فرکانسی میان دو سیگنال پرداخته شود و سپس در مرحله بعد با استفاده از روش­های هندسی به موقعیت­یابی منبع رادیویی پرداخته می­شود. یکی از روش­های معمول برای به‌دست آوردن تفاضل زمانی و فرکانسی میان سیگنال­های دریافتی روش شبکه جستجو است که روشی بسیار زمان­بر و پیچیده است، به خصوص اگر دقت­های مورد نیاز برای جستجو بسیار زیاد باشد. روشی که در این مقاله ارائه شده است به‌صورت مستقل به تخمین هر کدام از مقادیر اختلاف زمان و فرکانس می­پردازد و از این مزیت برخودار است که دیگر با مشکلات مربوط به شبکه جستجوی دوبعدی مواجه نیست و علاوه بر تخمین مقادیر مذکور به حذف سیگنال مسیر مستقیم که می­تواند باعث عدم آشکارسازی سیگنال اکوی بازتابی شود، می­پردازد. در مواقعی که سیگنال بازتابی بسیار ضعیف­تر از سیگنال مسیر مستقیم است، روش ارائه شده مزیتی دو چندان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

 1. [1] Marchand, N. "Error Distributions of Best Estimate of Position from Multiple Time Difference Hyperbolic Networks"; IEEE Trans. Aerosp. Navigational Electron. 1964, 96-100.
 2. [2] Lee, H. "A Novel Procedure for Assessing the Accuracy of Hyperbolic Multilateration"; IEEE Trans. Aerospace Electron. Sys. 1975, 2-15.
 3. [3] Cooper, D. "Statistical Analysis of Position-Fixing General Theory for Systems with Gaussian Errors"; Proc. Institution Electrical Eng. 1972, 637-640.
 4. [4] Schmidt, R. "A New Approach to Geometry of Range Difference Location"; IEEE Trans. Aerospace Electron. Sys. 1972, 821-835.
 5. [5] Wang, X. "Target Motion Analysis in Three-Sensor TDOA Location System"; Inform. Technol. J. 2011, 10, 1150-1160.
 6. [6] Zekavat, R.; Michael, R. "Handbook of Position Location: Theory, Practice and Advances"; 2019.
 7. [7] Nikoo, M.; Behnia, F. "Single-Site Source Localization Using Scattering Data"; IET Radar, Sonar & Navigation, 2017.
 8. [8] Ling, C.; Shao Hong, L. "IMM Tracking of a 3D Maneuvering Target With Passive TDOA System"; IEEE Int. Conf. Neural Networks Signal Processing, 2003.
 9. [9] Cong Feng, L.; Jie Y.; Feng Shuai, W. "Joint TDOA and AOA location algorithm"; J. Sys. Eng. Electron. 2013, 183-188.
 10. [10] Shau-Shiun, J.; Yu-Chun, K. "Radar Tracking with an Interacting Multiple Model and Probabilistic Data Association Filter for Civil Aviation Applications"; Sensors 2013, 13, 6636-6650.
 11. [11] Bar-Shalom, O.; Weiss A. J. "Emitter Geolocation Using Single Moving Receiver"; Signal processing 2014, 70-83.
 12. [12] Dempster, A.; Cetin, E. "Interference Localization for Satellite Navigation Systems," Proc. IEEE, 2016, 1318-1326.
 13. [13] Yang, H.; Chun, J.; Chae, D. "Hyperbolic Localization in MIMO Radar Systems"; IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett, 2014, 14, 618-621.
 14. [14] Eric, L.; Ferguson, B.; Ferguson, G. "High-Precision Acoustic Localization of Dolphin Sonar Click Transmissions Using a Modified Method of Passive Ranging by Wave front Curvature"; J. Acoust. Soc. Am. 2019, 4790-4801.
 15. [15] Pengwu, W.; Yongjing, N.; Hao, B. "Passive Localization of Signal Source Based on Wireless Sensor Network in the Air"; Int. J. Distrib. Sens. Netw. 2018, 14.
 16. Cong Feng, L.; Jie, Y.; Feng Shuai, W. "Joint TDOA and AOA Location Algorithm"; J. Sys. Eng. Electron. 2013, 24, 183-188