تبیین نقش بازدارنده ذخیره‌سازهای الکتریکی و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی UC با و بدون حضور ذخیره‌سازها از منظر پدافند غیرعامل

نوع مقاله : قدرت- انتقال و توزیع

نویسندگان

1 دانشگاه مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین توسی

چکیده

فناوری­های ذخیره­ساز الکتریکی سطوح متفاوتی از مراحل اولیه تحقیق و توسعه را دارا می‌باشد و امروزه در سامانه‌های قدرت به‌ویژه شبکه قدرت در ایران بسیار مورد توجه برنامه ریزان و بهره‌برداران قرار دارد. به‌دلیل  خصوصیت‌های ذاتی شبکه‌های برق و وجود آسیب‌پذیری‌های فراوان و در راستای حفاظت و  مصون‌سازی مراکز حیاتی کشور و حفظ اقتصاد و پایداری شبکه‌های برق به‌خصوص در شرایط پیک بار، لزوم استفاده از  سامانه‌های ذخیره‌ساز در شبکه‌های برق  اجتناب‌ناپذیر است. تحقیق حاضر با هدف توسعه استفاده از ذخیره‌سازهای الکتریکی در شبکه توزیع از منظر پدافند غیرعامل انجام شد که جهت تجزیه و تحلیل داده­ها روش تحلیل محتوا (کیفی) و آمار توصیفی (کمی) انتخاب و نرم‌افزار GAMS به‌عنوان ابزار پردازش اطلاعات و شبیه‌سازی استفاده ‌شده است. بررسی پیک مصرفی کشور نشان می‌دهد سامانه‌های ذخیره‌ساز نسبت به نیروگاه‌ها در جهت پیک‌سایی کاربری بهتر و بهینه‌تری دارند. پس از بررسی 7 نوع از بهترین باتری‌های کاربردی بر اساس شاخص‌های توان نامی، بازدهی، چگالی، انرژی، تخلیه خودی روزانه و طول عمر، باتری‌های لیتیوم یونی به‌عنوان مناسب‌ترین باتری جهت استفاده در سامانه‌های ذخیره‌سازی معرفی ‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Mashhadi, H. “Providing Model for Infrastructure Vulnerability Assessment in the Country”; M.Sc. Thesis, Malek Ashtar University of Technology, 2012 (In Persian).##
]1[
Senjyu, T.; Shimabukuro, K.; Uezato, K; Funabashi, T. “A Technique for Thermal and Energy Storage System Unit Commitment”; IEEE Power & Energy Society General Meeting 2005, 1, 601-606.##
]2[
Deptt.  Of  Energy.“ Energy Storage Systems ”; sandia.gov, 2017 [Online]. Available: https://www.sandia.gov/ess-ssl/energy-storage-systems-history/.##
]3[
Marra, F.; Yang, G.; Traeholt, C.; Ostergaard, J.; Larsen, E. “A Decentralized Storage Strategy for Residential Feeders with Photovoltaics”; IEEE Trans. Smart Grid  2014, 5(2), 974-981.##
]4[
Tant, J. “Multi objective Battery Storage to Improve PV Integration in Residential Distribution Grids”; IEEE Power & Energy Society General Meeting   2013, 4, 182–191.##
]5[
Ahmadian, A.; Golkar, M.; Sedghi, M. “Optimal Storage Planning in Active Distribution Network Considering Uncertainty of Wind Power Distributed Generation”; IEEE Trans. Power System. 2016, 31, 304–316.##
]6[
Diaz-Gonzalez, F. “A Review of Energy Storage Technologies for Wind Power Applications”; Renew. Sust. Energ. Rev. 2012, 16, 21-54.##
]7[
Golkar, M.; Sedghi, M. “Distribution Network Expansion Considering Distributed Generation and Storage Units Using Modified PSO Algorithm”; Int. J. Elec. Power 2013, 52, 221–230.##
]8[
Ministry of Energy. “New Approaches to the Ministry of Energy”; Ministry of Energy Public Relations and Information Center 2016 (In Persian).##
]9[
Ministry of Energy. “Detailed Statistics of the Iranian Power Industry for Strategic Management”; Tavanir Motherhood Corporation 2018 (In Persian).##
]10[
Jun, L; Yang, A. “Electrochemical Energy Storage for Green Grid”; Chem. Rev. 2011, 111(5), 3577–3613.##
]11[
David, G.; Reuben, C.; Martin, G. “Solar Energy Conversion Toward 1 Terawatt”; Harnessing Materials for Energy MRS Bulletin 2008, 33(4) 355-364.##
]12[
Ministry of Energy. “General Terms and Conditions for General Purposes”; Approved by the Ministry of Energy 2017 (In Persian).##
]13[
Dooner, M.; Clarke, J.; Xing, L. “Overview of Current Development in Electrical Energy Storage Technologies and the Application Potential in Power System Operation”; Appl. Energy 2015, 137, 511-536.##
]14[
Anindita, R.; Shireesh, B. K.; Santanu B. “Optimum Sizing of Wind-Battery Systems Incorporating Resource Uncertainty”, Appl. Energy 2010, 87(8), 2712-2727.##
]15[
Abbaspour, M.; Satkin, M.; Mohammadi-Ivatloo, F.; Hoseinzadeh L.; Noorollahi, Y. “Optimal Operation Scheduling of Wind Power Integrated with Compressed Air”; Renew. Energ. 2013, 51, 53-59.##
]16[
Zakeri, B.; Syri, S. “Electrical Energy Storage Systems a Comparative Life Cycle Cost Analysis”; Renew. Sust. Energ. Rev. 2015, 42, 569-596.##
[17]