بررسی پارامترهای تأثیرگذار لیزر دوم برای فریب جستجوگر لیزری آشیانه‌‌یاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

چکیده

هدایت‌لیزری، یکی از روش‌های متداول در هدایت تسلیحات است. این روش به دلیل دقت بالا و امکان نقطه زنی، به‌طور وسیعی در جنگ‌های نوین مورداستفاده قرار می‌گیرد. قسمت اصلی این تسلیحات، جستجوگر لیزری آن هست که با توجه به باریکه‌های بازتابی از هدف، هدایت تسلیحات تا اصابت به هدف را بر عهده می‌گیرد. در پدافند این نوع از تسلیحات، لیزر بازتابی دومی برای فریب به‌طرف جستجوگر ارسال می‌گردد تا باعث انحراف مسیر تسلیحات از مسیر اصلی به سمت هدف کاذب گردد. در این مقاله برای به دست آوردن مشخصات لیزر فریب، ابتدا رفتار آشکارساز تسلیحات جستجوگر لیزری شبیه‌سازی شد. سپس سامانه تسترآشکارساز، طراحی و پیاده‌سازی گردید. بر اساس شبیه‌سازی و آزمون‌های انجام‌شده، اطلاعاتی در مورد ابعاد توان و زمان ارسال باریکه لیزر فریب به دست آمد و مشخص شد که تغییر ابعاد باریکه لیزر فریب نسبت به باریکه اصلی هیچ تأثیری بر عملکرد آشکارساز ندارد و برای فریب آشکارساز تسلیحات هدایت‌شونده لیزری، تنها توان باریکه لیزر فریب را نسبت به باریکه لیزر اصلی باید افزایش داد. از طرف دیگر هرچه ارسال باریکه لیزر فریب در مراحل ابتدایی حمله صورت گیرد، احتمال موفقیت عملیات فریب بیشتر است. در حالتی که توان باریکه اصلی و فریب برابر باشد، انحراف کلی آشکارساز به‌اندازه متوسط انحراف هر یک از باریکه‌ها بستگی دارد. اگر نسبت توان باریکه فریب به باریکه اصلی از سه برابر بیشتر باشد، آشکارساز بیشتر تحت تأثیر باریکه فریب عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1] McCarthy, P. L. ”Projectile Guidance System Including a Compact Semi-Active Laser Seeker With Immersed Filter Stack and Field Lens”; US Patent 20110089286, 2010.##
[2] Jenkins, D. G.; Taylor, B. B. “Methods and Apparatus for Guidance Systems”; US Patent 7530528, 2008.##
[3] Wotton, J. R. “Laser Warning System and Methods”; US Patent 234349, 2003.##
[4] Williams, D. S. “Absolute Time Encoded Semi-Active Laser Designation”; US Patent 78817, 2009.##
[5] Yanhai, Y. “The Design of Echo Spot and Optical Focusing in Automatic Laser Tracking”; Optics and Laser Technol. 1986, 18, 75-79.##
[6] Mohammadi, M. M.; Ghanei, H. “Laser Weapon Disruption Techniques“; http:// www.Military.ir (In Persian).##
[7] Jin-Hua Chai Ning Liu “New Twelve-Quadrant Photoelectric Detection Scheme of Eliminating the Influence of Jamming Spot on Laser Guidance”; Proc. of SPIE, 2009, 7382.##
[8] Makynen, A. J.; Kostamovaara, R. M. “Displacement Sensing Resolution of Position-Sensitive Detector Atmospheric Turbulence Using Retro Reflected Beam”; IEEE Trans. Instrumentation and Measurement 1997, 46, 1133-1136.##
[9] Salmanpour, A.; Mohammad Nejad, Sh. “The Performance Improvement of the Target Position Determining System in Laser Tracking Based on 4Q Detector Using Neural Network”; World Academy of Science, Engineering and Technology, 2011, 56, 8-29.##
[10] Amakynen, J.; Kostamovaara Myllyla, R. “Positioning Resolution of Position-Sensitive Detectors in High Background Illumination”; IEEE Trans. Instrumentation and Measurement 1996, 45, 324 – 326.##
[11] Oliyaei, S.; Rezazade, M. “Optical Detector Linearization of Four-Part Positioning Using RBF and MLP Neural Networks”; Electronics Industries 2010, 65-76 (In Persian).##
[12] Akkal, E. “Control Actuation Systems and Seeker Units of an Air-to-Surface Guided Munitions”; M.S. Thesis, Department of Electrical and Electronics Engineering, Middle East Technical University, 2003.##
[13] Liu, N.; Chai J. H. “Dual Spots Detection Algorithm of Four-Quadrant Laser Guidance”; Infrared and Laser Engineering, 2010, 4, 013.##
[14] Luciana P. S.; Davies W. L. M. “Designing the Response of an Optical Quad-Cell as Position-Sensitive Detector”; IEEE Sensors Journal 2010, 10, 286 - 293.##
[15] Eslami Majd, A.; Naseri, A.; Masoumian, A.; Nasrollahi, M. R. “Design and Implementation of a Tester System for Laser Warning System “; Adv. Defence Sci. & Technol. 2016, 6, 107-117 (In Persian).##