دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 24، شهریور 1395 (24) 
طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری

صفحه 107-117

عبدالله اسلامی مجد؛ احمد ناصری ناصری؛ امیر معصومیان معصومیان؛ محمدرضا نصرالهی آزاد


ارزیابی آسیب‌پذیری شریان‌های حیاتی در برابر سنجنده‌های صوتی تهدیدات هوایی هوشمند و بدون سرنشین

صفحه 149-157

ابوذر رمضانی؛ محمدرضا ملک؛ حبیب الله سهامی؛ رضا حسنوی حسنوی؛ احمد معدنچی زارع معدنچی زارع