طراحی و پیاده سازی آزمونگر سامانه هشداردهنده لیزری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله یک سامانه آزمونگر با زیر سامانه‌های الکترواپتیکی، الکترونیکی و نرم‌افزاری با توانایی تولید رمزهای لیزری بکار رفته در سلاحهای هدایت شونده لیزری و همچنین رمزگشایی این رمزها معرفی می‌گردد. اهمیت ساخت چنین آزمونگری، سنجش توانایی هشداردهنده‌های عملیاتی، قبل از قرارگیری در شرایط عملیاتی می‌باشد. گیرنده سامانه آزمونگر، دارای مشخصات فنی و کارکردی یکسان با هشداردهنده‌های عملیاتی می‌باشد. نتایج آزمایش‌های مختلف نشان می‌دهد که این دستگاه توانایی لازم برای بررسی عملکرد سامانه‌های هشدار و فریب لیزری در شناسایی و بازتولید رمزهای لیزری را دارا می‌باشد. دقت آن با توجه به فرکانس رمزها بسیار مناسب است و توانایی عیب‌یابی سامانه‌های هشدار و فریب را نیز دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها