تعیین بهینه توان ذخیره شبکه برق در شرایط بحرانی جهت آمادگی در برابر تهدیدات

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تأمین امنیت انرژی در شرایط بحرانی از جمله حیاتی‌ترین مباحث پدافند غیرعامل است. در شرایط بحرانی ممکن است شبکه برق در اثر وقوع حمله، با کمبود توان مواجه شود. یکی از راه‌های مقابله با کمبود توان در این شرایط تزریق توان ذخیره می‌باشد. میزان توان ذخیره آماده شبکه می‌بایست باتوجه به شرایط موجود، به‌صورت بهینه تعیین گردد. در این تحقیق روشی نوین برای تعیین انرژی تأمین نشده شبکه بر اساس پخش بار بهینه ارائه‌ شده است. سپس با استفاده از تحلیل هزینه- منفعت، میزان توان ذخیره به‌صورت بهینه تعیین ‌شده است. در شرایط بحرانی در تحلیل هزینه- منفعت، ارزش بار ازدست‌رفته و دسترس‌ناپذیری اجزاء شبکه به‌شدت افزایش می‌یابد و طبیعتاً میزان بهینه توان ذخیره نسبت به شرایط عادی افزایش می‌یابد. روش ارائه‌شده بر روی شبکه 24 باسه IEEE اجرا شده است و کارایی آن نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها