مقابله غیرعامل با شنود لیزری با استفاده از مواد ضد بازتاب

نویسندگان

پدافند غیر عامل

چکیده

در این مقاله، مقابله با شنود لیزری با استفاده از لایه‌های نازک جاذب نشانده­شده روی شیشه جلوی منبع مکالمه، به‌صورت تجربی بررسی‌ شده است. برای انجام این کار، نمونه‌های دارای پوشش تک، دو و سه لایه متشکل از مواد Al2O3، TiO2 و MgF2 ساخته و استفاده شد. لایه نشانی با روش تبخیر و با تفنگ پرتو الکترونی بر روی زیر لایه شیشه BK7 انجام‌ گردید. در مراحل لایه نشانی، ضخامت اپتیکی توسط ضخامت سنج کنترل شد. به‌منظور بررسی تأثیر لایه‌های ضدبازتاب، درصد بازتابش و شدت نسبی طیف پرتو لیزر حاصل از بازتاب از سطح نمونه لایه نشانی­شده، اندازه‌گیری شد. همچنین، با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز TFD Scope، نمودار صوتی موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای نمونه پوشش داده‌شده حاوی سه لایه Al2O3، TiO2 و MgF2 در طول‌موج 8/632 نانومتر، درصد بازتاب پرتو لیزر به‌شدت کاهش ‌یافته و به کم­تر از 1 درصد می‌رسد.

کلیدواژه‌ها