دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1394 (20) 
ارائه راهکار مقابله با حمله فریب تأخیری در سامانه ناوبری GPS با استفاده از فیلتر تطبیقی

صفحه 97-104

مریم معاضدی؛ ید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ پیوند تیموری؛ امیررضا بازیار