ارائه مدلی جدید برای سرعت باد به منظور ارزیابی کفایت تولید توربین بادی در سایت های دفاعی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی-پردیس شهید عباسپور

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

تأمین انرژی الکتریکی پایگاه‌های استقراری نیروهای مسلح با قابلیت اطمینان بالا اهمیت زیادی دارد، زیرا نیروگاه­ها و شبکه توزیع برق امکان مورد اصابت قرار گرفتن و ایجاد اختلال توسط دشمن را دارند. بنابراین از واحدهای تولید پراکنده به ویژه انرژی بادی برای تأمین توان مورد نیاز استفاده می­شود. اما وابستگی سرعت باد به زمان و عدم قطعیت آن تأثیر چشمگیری بر توان خروجی توربین بادی و ارزیابی کفایت تولید دارد. بنابراین توسعه مدل­ مناسب برای سرعت باد برای حاصل شدن نتایج دقیق برای ارزیابی کفایت تولید اهمیت زیادی دارد. در مقاله حاضر، سرعت باد با روش­های سری زمانی، تابع توزیع ویبال ساعتی مدل­سازی شده که سری زمانی حجم و زمان محاسبات کمی داشته ولی دقت مناسبی ندارد و مدل ویبال ساعتی دارای دقت بالا با حجم و زمان محاسبات زیادی است. برای غلبه بر مشکلات بیان­شده، این مقاله مدل جدیدی را برای سرعت باد پیشنهاد می­دهد که در آن الگوهای سرعت باد با استفاده از شبکه عصبی خودسامان­ده دسته­بندی شده و از شبیه­سازی مونت­کارلو برای ارزیابی کفایت تولید استفاده شده که دارای دقت مناسب با حجم و زمان محاسبات کمتری نسبت به دو روش تابع توزیع ویبال ساعتی و سری زمانی است. مطالعات ارزیابی کفایت سامانه در سطح  HLIبا استفاده از شبیه­سازی مونت­کارلو و از شبکه­ RBTS به عنوان شبکه­ی نظامی نمونه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها