ارزیابی، مدل‌سازی و رتبه‌بندی ریسک برای تجهیزات شبکه برق در برابر خرابکاری‌های عمدی

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

شبکه‌های قدرت به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی، یک هدف استراتژیک برای حملات تروریستی می‌باشند. بنابراین ارائه راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات در ارزیابی امنیت سامانه امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این مقاله ارائه روشی مبتنی بر ارزیابی ریسک است که به برنامه‌ریزان این امکان را می‌دهد تا امنیت سامانه قدرت را با در نظر گرفتن تهدیدات تروریستی احتمالی ارزیابی کنند. در این روش، ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر روی تصمیم گروه‌های تروریستی در حمله به سامانه قدرت مشخص شده و سپس با به‌کارگیری شبکه بیزین که منتج شده از تئوری احتمالات است، مدلی برای پیش‌بینی میزان احتمال حمله به تجهیزات شبکه قدرت و نتایج احتمالی آن پیشنهاد می‌شود. در نهایت با تعیین میزان آسیب ناشی از حمله به شبکه برق، مدل پیشنهاد‌ شده به منظور محاسبه ریسک ناشی از حملات به تجهیزات سامانه قدرت مورد ‌استفاده قرار می‌گیرد. همچنین به منظور ارزیابی کارایی روش پیشنهاد‌ شده، میزان ریسک برای مؤلفه‌های یک شبکه خاص محاسبه شده و تجهیزات این شبکه بر اساس میزان ریسک رتبه‌بندی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها