بهبود سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران ثانویه مخرب در شبکه های رادیو شناختی

نویسندگان

مهندسی برق مخابرات سیستم

چکیده

در شبکه‌های رادیوشناختی سنجش دقیق طیف از اهمیت بالایی برخوردار است. نتایج سنجش غلط می‌تواند هم موجب اتلاف طیف و هم باعث تداخل مضر با کاربران اولیه شود. به منظور بهبود دقت، سنجش مشارکتی طیف که در آن یک گروه از کاربران ثانویه به طور مشارکتی طیف حضور کاربر اولیه را سنجش می‌کنند، معرفی می‌شود. با این حال، این روش پنجره‌ای را برای استفاده کاربران مخربی که ممکن است اقدام به ارسال داده غلط به مرکز ترکیب داده کنند، باز می‌کند. این نوع ارسال داده غلط به مرکز ترکیب داده که به شدت می‌تواند موجب اختلال در عملکرد شبکه شود را اصطلاحاً حملات تحریف داده سنجش یا SSDF گویند. در این مقاله، با تمرکز بر رفتار آماری کاربران ثانویه و با استفاده از الگوریتم EM احتمالات آشکارسازی و هشدار غلط کاربران و در نتیجه حالت صحیح طیف تخمین زده می­شوند. نتایج عددی، بیانگر بهبود عملکرد سنجش مشارکتی طیف در حضور کاربران مخرب نسبت به روش­های اعتبار پایه رایج به منظور مقابله با حملات SSDF هستند. همچنین نتایج حاصل بیانگر افزایش سرعت سیستم و کاهش هزینه مخابراتی است.

کلیدواژه‌ها