نویسنده = محمدرضا علیزاده پهلوانی
طراحی سیستمی بخش‌های حفاظتی یک مبدل ماتریسی kW3 و تحلیل حرارتی گرماگیر آن به روش اجزای محدود

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 65-77

مصطفی گلرخ جوبنی؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


مدل‌سازی دینامیکی پیل سوختی وکنترل پیش‌بین مبدل واسط از نوع IBVM در مود جریانی، جهت استفاده در سامانه‌های تولید توان پراکنده

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 53-71

علی عبداللهی ارجنکی؛ آرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 155-165

میلاد بیگی؛ gآرش دهستانی کلاگر؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی