استفاده از یک‌سوسازهای چندسطحی دیودمهاری با کنترل‌کننده MPC، جهت تغذیه فرستنده لورن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 برق- قدرت

چکیده

در این مقاله، روش کنترلی پیش‌بین مبتنی بر مدل (MPC)، در ساختار یک‌سوساز فعال دوسطحی و سه‌سطحی، جهت استفاده در سیستم تغذیه سامانه لورن مطالعه می‌گردد. تا به امروز، فرستنده لورن تنها با استفاده از یک‌سوسازهای دیودی تغذیه‌شده است؛ که این یک‌سوسازها، دارای اعوجاجات هارمونیکی شدیدی در جریان ورودی بوده و در اتصال به بارهای پالسی، ضریب توان بسیار پایینی را در ورودی ایجاد می‌کنند. جهت کاهش هارمونیک‌های جریان و ارتقاء ضریب توان ورودی، ساختار یک‌سوساز فعال کنترل‌شده به­روش MPC، به­صورت سه‌سطحی دیودمهاری پیشنهاد می­شود. دلیل استفاده از این ‌روش به‌جای روش­های متداول، ازجمله کنترل مبتنی بر امتدادیابی ولتاژ (VOC) و کنترل مستقیم توان (DPC)، نتایج مطلوب­تر آن از منظر بهبود شاخص­های کیفیت توان، کاهش فرکانس کلیدزنی و همچنین سادگی کنترل مؤلفه‌های مختلف با تغییر ضرایب وزنی است. نتایج مقایسه‌ این سه روش نشان می‌دهد که روش MPC علاوه بر حصول ضریب توان نزدیک به واحد و اعوجاج هارمونیکی ناچیز، از فرکانس کلیدزنی بسیار کمتری نسبت به دو روش قبل برخوردار است. فرکانس کلیدزنی در روش‌های MPC، VOC و DPC برای یک بار نوعی متداول، به ترتیب kHz 3/11، kHz 5/74 و kHz 60 هستند. همچنین سادگی منطق و پیاده­سازی آسان روش کنترلی MPC نسبت به دو روش دیگر و نیز دست­یابی به نقطه کار مطلوب­تر با هزینه کمتر از مزیّت‌های مهم این روش به شمار می‌روند.

کلیدواژه‌ها


[1]   Rodríguez, J. R.; Dixon, J. W.; Espinoza, J. R.; Pontt, J.; Lezana, P. “PWM Regenerative Rectifiers: State of the Art”; IEEE Trans. Ind. Electron. 2005, 52, 5-22 .##
[2]   Malinowski, M.; Kazmierkowski, M. P.; Trzynadlowski, A. M. “A Comparative Study of Control Techniques for PWM Rectifiers in AC Adjustable Speed Drives”; IEEE Trans. Power Electr. 2003, 18, 1390-1396.##
[3]   Noguchi, T.; Tomiki, H.; Kondo, S.; Takahashi, I. “Direct Power Control of PWM Converter Without Power Source Voltage Sensors”; IEEE Ind. Applic. Soc. 1996, 2, 941-946.##
[4]   Zhang, Y.; Qu, C. “Table-Based Direct Power Control for Three-Phase AC/DC Converters under Unbalanced Grid Voltages”; IEEE Trans. Power Electr. 2015, 30,  7090-7099.##
[5]   Zhang, Y.; Qu, C.; Li, Z.; Xu, W. “An Improved Direct Power Control of PWM Rectifier with Active Power Ripple Minimization”;  IEEE Energ. Conv. 2014,  527-533.##
[6]   Zhang, Y.; Peng, Y.; Qu, C. “Model Predictive Control and Direct Power Control for PWM Rectifiers with Active Power Ripple Minimization”;  IEEE Trans. Ind. Appl. 2016, 52, 4909-4918.##
[7]   Kouro, S.; Perez, M. A.; Rodriguez, J.; Llor, A. M.; Young, H. A. “Model Predictive Control: MPC's Role in the Evolution of Power Electronics”; IEEE Ind. Electron. M. 2015, 9, 8-21##
[8]   Young, H. A.; Perez, M. A.; Rodriguez, J.; Abu-Rub, H. “Assessing Finite-Control-Set Model Predictive Control: A Comparison with a Linear Current Controller in Two-Level Voltage Source Inverters”; IEEE Ind. Electron. M. 2014, 8, 44-52.##
[9]   Vazquez, S.; Leon, J.; Franquelo, L.; Rodriguez, J.; Young, H. A.; Marquez, A.; Zanchetta, P. “Model Predictive Control: A Review of its Applications in Power Electronics”; IEEE Ind. Electron M. 2014, 8, 16-31.##
[10] Mills, D. L. “Considerations In Loran-C/D Receiver Design”; 1964.##
[11] Johannessen, P. “Method of and Apparatus for Increasing the Peak Output Pulse Power Delivered by Capacitor-Driven High-Power Diode and Square-Loop Saturable Reactor Pulse Compression Generators with the Aid of Minority Carrier Sweep-Out Circuits within the Pulse Compression Circuit”; US patent 7,064,705, 2006.##
[12] Khorrami, A.; Afifi, A.; Ghezel Ayagh, M. H.; Amin, A. “Extraction of Optimum PWM Levels in LORAN Switching Transmitter for Ground-Based Positioning System”; Adv. Defence Sci. Technol. 2020, 10, 351-360 (In Persian).##
[13] Rodriguez, J.; Cortes, P. “Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives”; John Wiley & Sons, 2012.##
[14] Malinowski, M. “Sensorless Control Strategies for Three-Phase PWM Rectifiers”; Ph.D. Thesis, Politechnika Warszawska, 2001.##
[15] Sanjuan, S. L. “Voltage Oriented Control of Three-Phase Boost PWM Converters”; Chalmers University of Technology, 2010.##
[16] Zhang, Y.; Qu, C. “Model Predictive Direct Power Control of PWM Rectifiers under Unbalanced Network Conditions”;  IEEE Trans. Ind. Electron. 2015,  62,  4011-402.##
 [17] Zhang, Y.; Xie, W. “Low Complexity Model Predictive Control-Single Vector-Based Approach”; IEEE Trans. Power Electr. 2013, 29, 5532-5541.##