روشی نوین مبتنی بر جریان حین خطا برای تشخیص جهت خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور منابع تولید پراکنده در مناطق نظامی

نویسنده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

با گسترش نفوذ منابع تولید پراکنده در سطح شبکه‌های توزیع برق به‌ویژه مناطق نظامی، استفاده از رله‌های جهت‌یاب خطا به‌منظور رفع سریع عیب و بالا بردن قدرت پدافندی شبکه، به یک امر الزامی برای حفاظت این شبکه‌ها تبدیل‌شده است. بااین‌وجود، استفاده از رله‌های جهت‌یاب متداول، برای تشخیص جهت خطا، در شبکه‌های توزیع، به دلیل عدم حضور ترانسفورماتور ولتاژ، امکان‌پذیر نیست. یک‌راه حل مناسب استفاده از جریان قبل از خطا، به‌جای استفاده از ولتاژ، به‌عنوان یک کمیت مرجع، برای تشخیص جهت خطا است. به‌هرحال، این روش به ولتاژ برای تشخیص جهت انتقال توان نیاز دارد. در مقاله حاضر، یک روش نوین برای تشخیص جهت خطا ارائه‌شده است. روش پیشنهادی قادر به تشخیص جهت خطا، تنها با استفاده از جریان حین خطا است و باعث بهبود عملکرد رله‌های جهت‌یاب مبتنی بر جریان شده است. با استفاده از روش حاضر می‌توان از هزینه‌ی اضافی به‌کاررفته برای ترانس ولتاژ و یا هزینه‌ی مربوط به انشعابات اضافی در طرح‌های حفاظتی متداول جلوگیری نمود. عملکرد روش پیشنهادی بر روی دو شبکه توزیع نمونه، شامل 3 شینِ دو سو تغذیه و 14 شینِ IEEE مورد ارزیابی و تحلیل قرارگرفته است. نتایج به‌دست‌آمده کارایی بالای روش پیشنهادی را تصدیق می‌کند..

کلیدواژه‌ها