طرح جدید رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت‏های آشوبی

نویسندگان

دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

امنیت اطلاعات یکی از مسائل با اهمیت پدافندی در مقابله با حمله مهاجمان به حریم اطلاعات با ارزش سازمان‏ها می‏باشد. یکی از ابزارهای قدرتمند پدافند غیرعامل در راستای تامین امنیت اطلاعات و ارتباطات، علم رمزنگاری می‏باشد.در این مقاله،یک الگوریتم جدید برای رمزنگاری تصویربا استفاده از نگاشت‏های آشوبی بیکر و هنون برای حفاظت از تبادل تصاویر دیجیتال به طریقی کارآمد و امن پیشنهاد می‏دهیم.برای بررسی کارایی این طرح، با استفاده از نرم‏افزار MATLAB آن را پیاده‏سازی‌ نموده و به‏منظور بررسی میزان کارآمدی طرح پیشنهادی، آن را با استفاده از یک‏سری آزمون‏ها و مقایسه‏ها می‏سنجیم. این آزمون‏هاعبارتند از: آزمون بصری، تحلیل فضای کلید، تحلیل هیستوگرام، آنتروپی اطلاعات، سنجش کیفیت رمزنگاری، تحلیل همبستگی، تحلیل تفاضلی و تحلیل حساسیت نسبت به کلید. با توجه به نتایج آزمون‏هاو تحلیل‏های صورت گرفته می‏توان نتیجه گرفت که طرح پیشنهادی برای رمزنگاری تصویر، کارآمد می‏باشد

کلیدواژه‌ها