تعیین خط سیر هدف‌های راداری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات فجر، دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات،

2 مرکز تحقیقات فجر، دانشکده و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات،دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

چکیده
به منظور ایجاد امکان پدافند در برابر اهداف مانوری و بهبود سرعت تصمیم‌گیری، در این مقاله ساختاری کلی برای مانورهای مختلف اهداف در مختصات حرکتی ارائه شده است. به‌علاوه، خط سیر اهداف مختلف از دیدگاه رادار شبیه‌سازی شده و شناخت مانور در ردگیری مورد توجه قرار گرفته است. به منظور ارائه ساختار کلی برای مانورهای مختلف اهداف راداری، در این مقاله نمونه‌های ارائه شدهبرای خطسیر اهدافبه‌صورتیک‌بعدی،دوبعدیوسه‌بعدی، برای اهدافدارای مانور و اهدافغیرمانوری مورد مطالعهوشبیه‌سازی قرار گرفته است. به عنوان یک نوآوری، تأثیرات احتمال‌های آشکارسازی و آژیرخطا را در تمامی سناریوها اعمال شده است. برای تمامی نمونه‌های ارائه شده، شبیه‌سازی خط سیر انجام و در نمودارهایی در پایان مقاله آمده است. نتایج حاصل از این مقاله، می‌تواند برای ارزیابی الگوریتم‌های مختلف ردگیری در نسبت‌های مختلف سیگنال به نویز مورد استفاده قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها