نویسنده = مصطفی نجفی
تهیه و مشخصه یابی نانو ذرات سوسوزن BaMgAl10O17:Eu2+ و بررسی آن به عنوان یک آشکارساز درشمارشگر ذرات بتا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 121-127

ولی علیزاده؛ پرویز حسین خانی؛ مصطفی نجفی؛ مسعود عبداله زاده؛ جواد افشار


اندازه‌گیری تیوپنتال در محیط آبی با استفاده از خواصالکتروکاتالیزوری کتکول

دوره 5، شماره 3، مهر 1393، صفحه 179-185

مصطفی نجفی؛ محسن عامری؛ امید قادری