بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

در این تحقیق، یک حسگر گازی مقاومت شیمیایی مبتنی بر گرافن اکسید احیا شده برای آشکارسازی گزینش­پذیر دی­متیل­متیل فسفونات (DMMP)  به عنوان شبه­عامل اعصاب توسعه داده شده است. احیای گرافن اکسید توسط عوامل احیا کننده‌های مختلفی مانند آسکوربیک اسید، گلوکز، هیدرازین هیدرات و پارافنیلن دی­آمین انجام گرفت. گرافن اکسیدهای احیا شده که به خوبی در آب مقطر پراکنده شده بودند؛ با روش قطره‌چکانی روی سطح الکترودهای شانه­ای قرار داده شدند. همچنین، از ترکیب تترافلوئورو هیدروکینون (TFQ) به عنوان لایه ثانوی پوشش­دهنده برای بهبود گزینش­پذیری و حساسیت استفاده گردید. برای سنجش تغییرات مقاومت از دستگاه LCR-Meter استفاده شد. گستره پاسخ خطی آمده برای DMMP < /span> با این حسگر mg/L 5/4-2 با حد تشخیص mg/L 3/0 به‌دست آمد. انحراف استاندار نسبی برای 4 بار تکرارپذیری پاسخ حسگر مقدار 1 درصد محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها