موضوعات = قدرت- شبکه های قدرت
ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت

دوره 11، شماره 4، دی 1399، صفحه 391-401

امیر حسین طیبی؛ رضا شریفی؛ امیر حسین سالمی؛ فرامرز فقیهی