کلیدواژه‌ها = بارگذاری انفجاری
حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 185-196

سجاد پیمانی فروشانی؛ سید احمد حسینی


بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 89-100

صفا پیمان؛ امین لطفی


تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 19-31

امین قلی زاد؛ الهام عابدی