بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری انفجار محبوس

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

سازه­های مختلف به دلایل تروریستی و غیرتروریستی در معرض انفجار قرار دارند. بررسی عوامل موثر در کاهش آسیب­های ناشی از انفجار از مباحث مهم پدافند غیرعامل به­شمار می­رود. یکی از این عوامل، وجود بازشو در سازه تحت انفجار محبوس است. در این بررسی تاثیر بازشو بر بارگذاری ناشی از انفجار محبوس به صورت نمودارهای فشار- زمان و تکانه- زمان مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، با استفاده از آیین­نامه UFC 3-340-02 و شبیه­سازی عددی هیدروکد AUTODYN، انفجار محبوس ماده منفجره TNT با جرم­های مختلف در محفظه­ای مکعبی شکل با وجود بازشوهای متفاوت از نظر اندازه و موقعیت مکانی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی تاثیر هر یک از عوامل موقعیت بازشو، تعداد وجوه دارای بازشو و نیز اندازه بازشو را بر بارگذاری وارد بر سطح داخلی سازه، ناشی از انفجار محبوس مشخص می­نماید. در پایان نیز علاوه بر تعیین بازشو بهینه به­صورت پارامتریک، نتایج انفجار محبوس حاصل از شبیه­سازی عددی با آیین­نامه UFC 3-340-02­ مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها