تحلیل قابلیت اعتماد سازه‌ها تحت بار انفجار

نویسندگان

دانشکده فنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی احتمالاتی پاسخ سازه‌ها با در نظر گرفتن ماهیت تصادفی بارگذاری انفجاری و احتمال وقوع سناریوهای مختلف انفجار است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا رفتار سازه در برابر انفجار شناخته شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها به صورت احتمالاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به منظور ارزیابی روش، یک ساختمان بتن مسلح در نرم‌افزار Ansys Autodyn V.14 مدل‌سازی و در برابر انفجار تحلیل شده و میزان آسیب ایجاد شده در سازه با استفاده از منحنی‌های فشار- ایمپالس مشخص شده و منحنی شکنندگی سازه نسبت به وزن ماده منفجره و فاصله مقیاس شده به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد مورد استفاده قرار گرفته است. حساسیت میزان احتمال خرابی سازه در منحنی‌های قابلیت اعتماد به عدم قطعیت پارامترهای بارگذاری انفجاری نشان می‌دهد که در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های بار انفجار تأثیرگذارتر از عدم قطعیت‌های مربوط به مشخصات سازه‌ای است. به طور کلی انجام آنالیز قابلیت اعتماد تأسیسات موجود، می‌تواند روش مناسبی جهت تصمیم‌گیری برای تعمیر و یا نوسازی ساختمان باشد.  

کلیدواژه‌ها