نویسنده = فریدون خسروی
بررسی رفتار دیوار مقاوم‌شده به‌وسیله مهارگذاری در برابر انفجار سطحی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 433-441

رسول سورانی؛ فریدون خسروی؛ سهیل شریفی


عملکرد سیستم صفحه و پایه فولادی و کاربرد آن در پی‌های سریع الاحداث

دوره 10، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 443-453

فریدون خسروی؛ رضا طاهرخانی؛ سیدحامد خلیل پور


مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-87

محمد فیاض؛ عسکر قربان نژاد؛ فریدون خسروی


بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 429-440

شهاب امامزاده؛ خداداد واحدی؛ فریدون خسروی؛ سعید هاشم پور


بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی

دوره 9، شماره 3، آبان 1397، صفحه 349-358

مجید حمزه؛ فریدون خسروی؛ حمید پسران بهبهانی