مطالعه عددی خسارت های وارد بر پوسته ساخته شده از بتن پارچه ای تحت تاثیر انفجار نزدیک

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

بتن پارچه‌ای یک پارچه سه­بعدی پر شده با پودر سیمان انعطاف­پذیر است، زمانی که هیدراته و سخت می­شود یک لایه بتنی نازک، مستحکم، ضد­آب و ضد­حریق را تشکیل می‌دهد. در این مطالعه مقاومت دال بتنی ساخته‌شده با بتن پارچه‌ای تحت بار انفجار مورد ارزیابی قرار گرفته است. به منظور بررسی رفتار پوسته ساخته‌شده از بتن پارچه‌ای در ابتدا رفتار انفجاری دال‌های بتن مسلح به صورت عددی و با استفاده از تحلیل درگیر با نتایج مطالعات آزمایشگاهی پیشین، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. سپس رفتار دینامیکی پوسته بتن پارچه‌ای دوطرفه با شرایط تکیه­گاهی چهار طرف گیردار تحت بار انفجار در حوزه نزدیک به کمک روش اجزاء محدود و با استفاده از تحلیل دینامیکی درگیر مدل‌سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل شامل چگونگی گسترش شکست در پوسته بتنی، وضعیت توزیع ترک‌های قطری و شعاعی (حلقوی) در سطح پوسته و میزان جابجایی مرکزی پوسته است. نتایج این تحقیق مبین آن است که در صورت استفاده از پوسته بتن پارچه‌ای با ضخامت مناسب می‌توان از آن به عنوان یک سازه مقاوم در برابر بار انفجار استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها