نویسنده = مهدی کرباسیان
راهبردهای پایدار تکاملی دفاع از سیستم‎های حسّاس با وجود حملات مجازی و رویکرد قابلیت اطمینان

دوره 8، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 339-348

مهدی رحیمدل میبدی؛ امیرحسین امیری؛ مهدی کرباسیان


ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 161-167

مهدی کرباسیان؛ مهدی دشتی؛ احمد رضا اسد الهی