طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ( تولید هواپیمای بدون سرنشین فرضی)

نویسندگان

مالک اشتر

چکیده

اتخاذ تدابیری برای کاهش آسیب‌پذیری مراکز صنعتی و حیاتی و استمرار فعالیت آن‌ها در شرایط بحران ضروری می باشد. در این راستا، سازه‌های مدفون و زیرزمینی از جمله مهم‌ترین عناصر برای استمرار مراکز حیاتی تولیدی در زمان بحران هستند. برای ایجاد چنین فضاهایی، به‌دلیل هزینه و سختی بالای اجرای آن‌ها، ضرورت دارد قبل از هرگونه اقدام، صنعتی را که قرار است به آنجا منتقل شود، مورد بررسی قرار داد. بدین معنی که ابتدا باید نوع محصول، فرآیند تولید، نوع تجهیزات و ماشین‌های مورد نیاز و نیز تعداد نیروی انسانی متخصص را تحلیل کرد. سپس با انتخاب صحیح نقاط کلیدی فرآیند تولید، آن بخش از فرآیند را که دارای اهمیت خاص بوده و با برون‌سپاری نمی-توان در جای دیگر تولید کرد، به داخل سازه منتقل نمود. در این تحقیق، پس از تعیین معیارهای اصلی مکان‌یابی محل احداث سازه مدفون، این معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تحلیل و پایش قرار گرفته است. سپس به عنوان مطالعه موردی، صنعت تولید هواپیمای بدون سرنشین برای دستیابی به یک سری اصول و ضوابط طراحی خط تولید صنعتی در فضای امن مدفون ارزیابی شده است. با تجزیه وتحلیل فرآیند کلی تولید، بخش کلیدی این صنعت شناسایی گردیده تا این بخش از فرآیند تولید به داخل فضای مدفون منتقل شود.

کلیدواژه‌ها