نویسنده = فیروز ابراهیمی
مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش

دوره 4، شماره 2، تیر 1392، صفحه 87-92

فیروز ابراهیمی؛ امیر ربیعی؛ محمد علی عارف پور ترابی


بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3

دوره 2، شماره 4، دی 1390، صفحه 325-332

فیروز ابراهیمی؛ مصطفی بخشی؛ حسین هنری؛ عباس حاجی زاده؛ محمدعلی عارف پور ترابی