مطالعه ترمودینامیکی پایانه کربوکسیل نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E با روش طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

به‌منظور پیشگیری از سندروم بوتولیسم، به‌تازگی محققین به استفاده از واکسن‌های نوترکیب توجه خاصی نشان داده‌اند. یکی از این واکسن-ها، پروتئین نوترکیب حاوی 93 اسید آمینه انتهای کربوکسیلی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E (rBoNT/E-HCC) است. در این تحقیق پس از بیان و تخلیصrBoNT/E-HCC، به بررسی اثر pH‌ بر این پروتئین توسط طیف‌سنجی دورنگ نمایی دورانی (Circular Dichroism, CD) پرداخته شده و به دنبال آن مطالعات ترمودینامیکی به‌منظور یافتن شرایط بهینه تخلیص و سنجش امکان استفاده از این کاندید، واکسن به‌صورت خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور واسرشتگی حرارتی rBoNT/E-HCC در چهار pH مختلف (2، 5، 4/7 و9) توسط CD مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده که Tm و ∆G° پروتئین rBoNT/E-HCC در pHهای بازی نسبت به pH‌های اسیدی بالا‌تر است. در نتیجه یافته‌های این تحقیق، بهترین شرایط تخلیص برای پروتئین rBoNT/E-HCC، شرایط با pH خنثی یا باز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها