ایجاد اهداف کاذب در سامانه‌های تصویربردار راداری SAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مالک اشتر

چکیده

سامانه تصویربردار راداری به عنوان مکملی برای سنجنده‌های سنجش از دور غیرفعال مطرح است. در این فناوری، میدان پراکندگی از هدف، مشخصه هدف را تعیین می‌کند. مشخصه هدف در تصاویر راداری سبب آشکارسازی هدف توسط این سامانه می‌گردد. روش‌های مختلفی برای فریب در مقاصد پدافند غیرعامل استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها، اهداف کاذب، جایگزین هدف اصلی‌اند. در این‌صورت جایگزینی اهداف بزرگ مشکل و ناممکن می‌شود. در این مقاله با محاسبه میدان‌های پراکندگی اهداف، ضمن بررسی پارامترهای مؤثر، روشی برای جایگزینی اهداف کاذب با پاسخ مشابه اهداف اصلی ارائه می‌شود. این روش سهولت در اجرای هدف کاذب به عنوان فریب را دربردارد. با توجه نتایج بدست آمده در این مقاله، الگوی رفتاری هدف در تصویر، حاصل از شکل هدف در جهت و موقعیت مراکز پراکندگی است. پارامتر جنس تاثیر اندکی بر الگوی هدف دارد و بیشترین تاثیر این پارامتر بر دامنه بازگشتی است. پارامترهای دیگر مستقل‌اند و برای همه اهداف ثابت است. در نتیجه ساخت مراکز پراکنده کننده هدف با شکل خود هدف و کاشت آنها بر روی زمین به عنوان فریب در سامانه راداری قابل استفاده است. شبیه سازی میدان­های پراکندگی هدف در نرم افزار CST با استفاده از مدل CAD انجام می­شود و تشکیل تصویر هدف از داده­های پراکندگی در نرم افزار MATLAB صورت می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Cumming, I. G.; Wong, F. H. “Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data”; Artech House: London. 2005.##
 2. Richards, J. A. “Remote Sensing with Imaging Radar”; Springer, NewYork, NY. 2009.##
 3. Paul, V. “Strategy of Deception”; XLAT. Chris Turner: New York. Verso. 2000.##
 4. Chen, Z. Y.; Wang, T.; Ma, N. “Simple and Robust Baseline Estimation Method for Multichannel SAR-GMTI Systems”; J. Electron. 2015, 1127-1137.##
 5. Da, R.; Xin, J.; Canbin, Y.; Guochao, L.; Yang, G. “Synthetic Aperture Radar Operation Mode Recognition Based on Time-Frequency Analysis”; IET Int. Radar Conf. 2015, 1-4.##
 6. Mrdakovic, B. L.; Pavlovic, M. S.; Olcan, D. I.; Kolundzija, B. M. “Full-Wave Scattering Analysis of Electrically Large Objects in Wide-Band Synthetic Aperture Radar Systems”; 10th European Conf. Antennas and Propagation, 2016, 1-4.##
 7. Jakowatz, C. V.; Whal, D. E.;  Eichel, P. H.; Ghiglia, D. C.; Thompson, P. A. “Spotlight-Mode Synthetic Aperture Radar: A Signal Processing Approach”; Kluwer Academic Publishers, London, 1996.##
 8. Wang, B. Z.; Guan, Hu, W.; Liu, Q.; Guo, J. “Study on the Echo Signal Model and R-D Imaging Algorithm for FMCW SAR”; IET Int. Radar Conf. 2015, 1-6.##
 9. Fallahpour, M. B.; Dehghani, H. A.; Rashidi, J.; Sheikhi, A. “Extraction of Point Target Model of Distributed Targets Using SAR Images”; Adv. Defence Sci. & Technol. 2017, 10, 265-274 (In Persian).##
 10. Jakson, J. A.; Moses, R. L. “Feature Extraction Algorithm for 3D Scene Modeling and Visualization Using Monostatic SAR”; Proc. of 2006, 6237, 2-80.##
 11. Moses, R. L.; Potter, L. C.; Cetin, M. "Wide-angle SAR imaging”; SPIE. Int. Society for Optical Eng. 2004. 5427,164-175.##
 12. Melvin, W. L.; Scheer, J. A. “Principles of Modern Radar”; Sci. Tech. Publishing, 2013.##
 13. Lord, R. T.; Inggs, M. R. “High-Resolution SAR Processing Using Stepped Frequencies”; Proc. IEEE Int. Geosci. Remote Sens. Symp, Singapore, 1997, 490-492.##
 14. Levanon, N. “Stepped-Frequency Pulse-Train Radar Signal”; IEEE P-Radar. Son. 2002, 149, 297-309.##
 15. Rabideau, D. J. “Nonlinear Synthetic Wideband Waveforms”; Proc. IEEE Radar Conf. USA, 2002,149, 212-219.##
 16. Li, H. B.; Zhang, Y. H.; Wu, J. “Sidelobes and Grating Lobes Reduction of Stepped-Frequency Chirp Signal”; Int. Symp. Microwave Antenna Propagation and EMC. Tech. Wireless Commun. Bejing, 2005, 2, 1210-1213.##
 17. Fallahpour, M. B.; Dehghani, H.; Rashidi, A. J.; Sheikhi, A. “Analytical Modelling and Software Implementation of Synthetic Aperture Radars”; Int. J. Electron. 2017, 104, 11, 1795-1809.##
 18. West, R. D. “Model-Based Strip Map Synthetic Aperture Radar Processing”; Ph. D. Theses, Utah State University, Logan, Utah, 962, 2011.##
 19. Lopez, J. P. A. “Assessment and Modeling of Angular Backscattering Variation in ALOS Scan SAR Image over Tropical Forest Areas”; M. SC. Thesis, Geo-inf. Sci. and Eerth Observation, Netherlands. 2008.##