موضوعات = مخابرات- میدان و موج
کاهش سطح گلبرگ کناری در آنتن موج نشتی متناوب دندانه‌ای فلزی

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 123-128

یعقوب قانع قره باغ؛ ضرغام رستمی