نویسنده = سید احمد حسینی
تحلیل پارامتریک خیز تیرهای بتن مسلح تحت بار انفجار

دوره 14، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-10

سید احمد حسینی؛ محمدحسن نجفی الموتی


ارزیابی پاسخ و سختی دال دوطرفه بتن مسلح در برابر انفجار به کمک روش الگوریتم ژنتیک و سطح پاسخ

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 239-250

سید احمد حسینی؛ علی فروغی؛ سجاد پیمانی فروشانی


حل سیستم تک درجه آزادی دال بتن مسلح دوطرفه تحت بارگذاری انفجاری

دوره 12، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 185-196

سجاد پیمانی فروشانی؛ سید احمد حسینی