تشخیص حملات انکار سرویس با روش یادگیری جمعی

نوع مقاله : کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری

نویسندگان

1 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد خامنه، دانشگاه آزاد اسلامی، خامنه، ایران

2 گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر، فضای مجازی مملو از حملات اینترنتی ازجمله حملات انکار سرویس، فیشینگ اطلاعات، کلاهبرداری مالی، ارسال هرزنامه ایمیل و غیره شده است. از رایج­ترین حملات اینترنتی که سبب زیان­های اقتصادی قابل‌توجهی به زیرساخت مالی کشورهای مختلف شده است، حملات انکار سرویس است. به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، سامانه‌های تشخیص نفوذ مجهز به الگوریتم­های طبقه­بندی یادگیری ماشین برای تشخیص ناهنجاری­ها در ترافیک شبکه توسعه داده شده است. این الگوریتم­های طبقه­بندی در ارتباط با نوع حمله انکار سرویس، میزان موفقیت متفاوتی در شناسایی این حملات داشته­ و به کاربران اجازه می­دهند تا به طور مؤثر بین ترافیک عادی و ترافیک مخرب انکار سرویس بادقت خوبی تمایز قائل شوند. در روش پیشنهادی، سه مرحله برای شناسایی و طبقه­بندی متداول­ترین حملات انکار سرویس به‌کارگرفته‌شده است. در مرحله اول، پیش‌پردازش داده­های مجموعه داده واقعی SNMP-MIB برای حذف داده­های ناقص و مقیاس‌بندی داده­ها انجام می­شود. در مرحله دوم با کاهش تعداد متغیرهای مجموعه داده، صرفاً از متغیرهای گروه واسط مجموعه داده استفاده‌شده که منجر به کاهش زمان تشخیص حملات می­شود و در مرحله آخر روش یادگیری جمعی نظارتی رأی‌گیری برای تفکیک ترافیک عادی از ترافیک حمله به کار گرفته می­شود. نتایج نشان می­دهد که می­توان ترافیک عادی و 5 حمله انکار سرویس از مجموعه داده استفاده‌شده را با نرخ دقت 100 درصدی تشخیص داد و تنها دقت تشخیص دو حمله UDP Flood و Slowloris به ترتیب با 87/99 و 94/99 درصد، با استفاده از روش پیشنهادی دارای خطای بسیار ناچیزی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Smiley face

 1. [1] Husák, M.; Komárková, J.; Bou-Harb E.; Čeleda, P. “Survey of Attack Projection, Prediction, and Forecasting in Cyber Security”; IEEE Commun. Surv. Tutorials., 2018, 21, 1, 640–660. http://doi.org/10.1109/COMST.2018.2871866.
 2. [2] Yu, H. Lee, M.-S. Kim, and D. Park, “Traffic Flooding Attack Detection with SNMP MIB using SVM”; Comput. Commun., 2008, 31, 17, 4212–4219. http://doi.org/10.1016/ j.comcom.2008.09.018.
 3. [3] Asadi, M.; Parsa, S.; Jabreil Jamali, M. A.; Majidnezhad, V. “P2P Botnet Detection Using Deep Learning Method”; Electronic and Cyber Defense 2020, 8, 1–14. (In Persian)
 4. [4] Alipour, M. M.; Shokrollahi, S. “The Presentation of a New Defense Framework Against the Distributed Denial of Service Attacks Using the Software Defined Network”; Adv. Defence Sci. & Technol. 2021, 12, 273–284. (In Persian)
 5. [5] Alkasassbeh, ; Al-Naymat, G.; Hassanat, A.; Almseidin, M. “Detecting Distributed Denial of Service Attacks using Data Mining Techniques”; Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl. 2016, 7, 436–445. http://doi.org/10.14569/IJACSA.2016. 070159.
 6. [6] Thakkar, A.; Lohiya, R. “A Survey on Intrusion Detection System: Feature Selection, Model, Performance Measures, Application Perspective, Challenges, and Future Research Directions”; Artif. Intell. Rev. 2022, 55, 453–563. http:// doi.org/10.1007/s10462-021-10037-9.
 7. [7] Asadi, M. “Detecting IoT Botnets Based on the Combination of Cooperative Game Theory with Deep and Machine Learning Approaches”; J. Ambient Intell. Hum. Comput. 2021, 13, 5547-5561. http://doi.org/10.1007/ s12652-021-03185-x.
 8. [8] Asadi, M.; Parsa, S.; Jabreil Jamali, M. A.; Majidnezhad, V. “Detecting Botnet by using Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Voting System”; Future Gener. Comput. Syst. 2020, 107, 95–111. http://doi.org/10.1016/ j.future.2020.01. 055.
 9. [9] Al-Naymat, G.; Al-Kasassbeh, M.; Al-Hawari, E. “Exploiting SNMP-MIB Data to Detect Network Anomalies using Machine Learning Techniques”; SAI Intelligent Systems Conference, 2018, 991–1004.
 10. Pathan, A.-S. K. “The State of the Art in Intrusion Prevention and Detection”; Auerbach Publications, 2014. http://doi.org/10.1201/ b16390.
 11. Alhaidari, S.; Alharbi, A.; Alshaikhsaleh, M.; Zohdy, M.; Debnath, D. “Network Traffic Anomaly Detection Based on Viterbi Algorithm using SNMP-MIB Data”; Third Int. Conf. Information System and Data Mining, 2019, 92–97. http://doi.org/10.1145/3325917.3325928.
 12. Al-Kasassbeh, M.; Al-Naymat, G.; Al-Hawari, E. “Towards Generating Realistic SNMP-MIB Dataset for Network Anomaly Detection”; Int. J. Comput. Sci. Inform. Secur. 2016, 14, 1162-1185.
 13. Abushwereb, M.; Mustafa, M.; Al-Kasassbeh, M.; Qasaimeh, M. “Attack Based DoS Attack Detection using Multiple Classifier” arXiv Prepr. arXiv2001.05707, 2020.
 14. Cabrera, J. B. D.; Lewis, L.; Qin, X.; Lee, W.; Mehra, R. K. “Proactive Intrusion Detection and Distributed Denial of Service Attacks: A Case Study in Security Management”; J. Network Syst. Manage. 2002, 10, 225–254. http://doi.org/ 10.1023/ A:1015910917349.
 15. Rahmani, C.; Sharifi, M.; Tafazzoli, T. “An Exprimental Analysis of Proactive Detection of Distributed Denial of Service Attacks”; IIT Kanpur Hackers Workshop (IITKHACK04) 2004, 37–44.
 16. Hsiao, H.-W.; Lin, C. S.; Chang, S.-Y. “Constructing an ARP Attack Detection System with SNMP Traffic Data Mining”; 11th Int. Conf. Electronic Commerce 2009, 341–345. http://doi.org/10.1145/1593254.1593309.
 17. Yu, J.; Kang, H.; Park, D.; Bang, H.-C.; Kang, D. W. “An In-Depth Analysis on Traffic Flooding Attacks Detection and System using Data Mining Techniques”; Journal of Systems Architecture, 2013, 59, 1005–1012. http://doi.org/ 10.1016/ j.sysarc.2013.08.008.
 18. Cerroni, W.; Moro, G.; Pirini, T.; Ramilli, M. “Peer-to-Peer Data Mining Classifiers for Decentralized Detection of Network Attacks”; Twenty-Fourth Australasian Database Conference, 2013, 101–107.
 19. Namvarasl S.; Ahmadzadeh, M. “A Dynamic Flooding Attack Detection System Based on Different Classification Techniques and using SNMP-MIB Data”; Int. J. Comput. Netw. Commun. Secur. 2014, 2, 9, 279–284.
 20. Cerroni, W.; Moro, G.; Pasolini, R.; Ramilli, M. “Decentralized Detection of Network Attacks Through P2P Data Clustering of SNMP Data”; Comput. Secur. 2015, 52, 1–16. http://doi.org/10.1016/ j.cose.2015.03.006.
 21. Al-Naymat, G.; Hambouz, A.; Alkasassbeh, M. “Evaluating the Impact of Feature Selection Methods on SNMP-MIB Interface Parameters to Accurately Detect Network Anomalies”; IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2019, 1–6. http://doi.org/10.1109/ ISSPIT47144. 2019.9001882.
 22. Manna A.; Alkasassbeh, M. “Detecting Network Anomalies using Machine Learning and SNMP-MIB Dataset with IP Group”; 2nd International Conference on New Trends in Computing Sciences (ICTCS), 2019, 1–5. http://doi.org/ 10.1109/ ICTCS. 2019.8923043.
 23. Rajasekar P.; Magudeeswaran, V. “GRU-BWFA Classifier for Detecting DDoS Attack within SNMP-MIB Dataset”; Wireless Pers. Commun., 2021. http://doi.org/10.21203/ rs.3.rs-848205/v1.
 24. Shiravi, A.; Shiravi, H.; Tavallaee, M.; Ghorbani, A. A. “Toward Developing a Systematic Approach to Generate Benchmark Datasets for Intrusion Detection”; Comput. Secur., 2012, 31, 357–374. http://doi.org/10.1016/ J.COSE.2011.12.012.
 25. Alpaydin E. “Machine Learning: The New AI"; MIT press, 2016. http://doi.org/10.7551/mitpress/13811.001.0001.
 26. Ding, S.; Hu, S.; Pan, J.; Li, X.; Li, G.; Liu, X. “A Homogeneous Ensemble Method for Predicting Gastric Cancer Based on Gastroscopy Reports”; Expert Syst. 2020, 37, 3, e12499. http://doi.org/10.1111/exsy.12499.
 27. Petrakova, A.; Affenzeller, M.; Merkurjeva, G. “Heterogeneous versus Homogeneous Machine Learning Ensembles”; Inf. Technol. Manage. Sci. 2015, 18, 135–140. http://doi.org/10.1515/itms-2015-0021.
 28. Asuero, A. G.; Sayago, A.; González, A. G. “The Correlation Coefficient: An Overview”; Crit. Rev. Anal. Chem. 2006, 36, 41-59. http://doi.org/10.1080/10408340500526766.