تاثیر جهت‌گیری ساختمان و هندسه دید در تصاویر SAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 مالک اشتر

چکیده

تشخیص ساختمان با استفاده از تصاویر رادرای SAR با توجه به کاربرد گسترده آن بسیار مورد توجه است. اما پیچیدگی تصاویر SAR تشخیص اشیا را با چالش­های زیادی مواجه کرده است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر شدت روشنایی تصاویر SAR هندسه دید است که باعث تغییر شکل ساختمان و حتی در برخی از موارد دیده نشدن ساختمان در تصاویر راداری می­شود. هندسه­دید شامل زاویه برخورد، زاویه دید، زاویه کجی و جهت تصویربرداری است که در منابع تحقیقاتی کمتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله قصد داریم ساختمان­هایی که متأثر از تغییر پارامتر هندسه­دید هستند را استخراج کرده و علت تغییر آن را تحلیل و اثبات کنیم. به عبارت دیگر، با استفاده از آشکارسازی تصاویر با زاویه برخورد مختلف، جهت گیری ساختمان­هایی که متاثر از این تغییر است، شناسایی می­­شوند. بدین منظور از تصاویر سری زمانی ماهواره سنتینل۱ مربوط به منطقه باغستان تهران استفاده شده است. با استفاده از روش آشکارسازی تغییرات CMV2 نتایج نشان داده است که با تغییر ˚10 زاویه برخورد، سوله­های کارگاهی یا کارخانه­ای در جهت ˚20 نسبت به افق از تصویر راداری حذف خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


 1. Schowengerdt, R. A. “Remote Sensing: Models and Methods for Image Processing”; Elsevier, New York. 2007.##
 2. Bayer, T.; Winter, R.; Schreier, G. “Terrain influences in SAR Backscatter and Attempts to Their Correction”; IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing 1991, 19, 451-462.##
 3. Amjadipour, F.; Dehghani, H.; Fallahpour, B. “Change Detection in SAR Images by Considering the Effect of Visibility Geometry”; M.Sc. thesis of Malek Ashtar University of Technology, 2019 (In Persian).##
 4. Singh, A. “Digital Change Detection Techniques Using Remotely-Sensed Data”; Int. J. remote sensing 1989, 10, 989-1003.##
 5. Celik, T. “Unsupervised Change Detection in Satellite Images Using Principal Component Analysis And-Means Clustering”; IEEE Geosci. Remote Sensing Letters 2009, 6, 772-776.##
 6. Mishra, N. S.; Ghosh, S.; Ghosh, A. “Fuzzy Clustering Algorithms Incorporating Local Information for Change Detection in Remotely Sensed Images”; Applied Soft Computing 2012, 12, 2683-2692.##
 7. Moghimi, A.; Ebadi, H.; Sadeghi, V. “Unsupervised Change Detection from Multitemporal SAR Images Using Clustering Based on Genetic Algorithm and Hidden Markov Random Field Model”; 1st National Conf. Geospatial Information Technology 2016, 19.##
 8. Ghosh, S.; Patra, S.; Ghosh, A. “An Unsupervised Context-Sensitive Change Detection Technique based on Modified Selforganizing Feature Map Neural Network”; Int. J. Approximate Reasoning 2009, 50, 37-50.##
 9. Volpi, M.; Camps-Valls, G.; Kanevski, M. “Unsupervised Change Detection with Kernels”; IEEE Geosci. Remote Sensing Letters 2012, 9, 1026-1030.##
 10. Moghimi, A.; Ebadi, H.; Sadeghi, V. "Unsupervised Change Detection from Multitemporal SAR Images Using Clustering Based on Genetic Algorithm and Hidden Markov Random Field Model”; 1st National Conf. Geospatial Inform. Technol. 2016, 19.##
 11. Ghanbari, M.; Akbari, V.; Abkar, A. A.; Sahebi, M. R. “Minimum-Error Thresholding for Unsupervised Change Detection in Multilook Polarimetric SAR Images”; J. Geomatics Sci. Technol. 2015, 5, 17-29.##
 12. Bazi, Y.; Melgani, F.; Al-Sharari, H. D. “Unsupervised Change Detection in Multispectral Remotely Sensed Imagery with Level Set Methods”; IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing 2010, 48, 8, 3178-3187.##
 13. Celik, T.; Ma, K. K. “Multitemporal Image Change Detection Using Undecimated Discrete Wavelet Transform and Active Contours”; IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing 2011, 49, 706-716.##
 14. Cumming, I. G.; Wong, F. H. "Digital Processing of Synthetic Aperture Radar Data”; Artech House, London. 2005.##
 15. Melvin, W. L.; Scheer, J. A. “Principles of Modern Radar”; SciTech, 2013.##
 16. Ferretti, A. “Satellite InSAR Data, Reservoir Monitoring from Space”; DB Houten, the Netherlands: EAGE Publications, Education Tour Series, 2014.##
 17. Zhang, W.; Baoxin, H.; Glen, S. B. “Automatic Surface Water Mapping Using Polarimetric SAR Data for Long-Term Change Detection”;Water 2020, 12, 872.##
 18. Srivastava, H. S.; Patel, P.; Sharma, Y.; Navalgund, R. “Large-Area Soil Moisture Estimation Using Multi-Incidence-Angle RADARSAT-1 SAR Data”;IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing 2009, 47, 2528-2535.##
 19. O’Hara, R.; Green, S.; McCarthy, T. “The Agricultural Impact of the 2015–2016 Floods in Ireland as Mapped Through Sentinel 1 Satellite Imagery”;Irish J. of Agricultural and Food Research 2019, 58, 1, 44-65.##
 20. Tripathi, G. “Flood Inundation Mapping and Impact Assessment Using Multi-Temporal Optical and SAR Satellite Data: a Case Study of 2017 Flood in Darbhanga District, Bihar, India”;Water Resources Management
  2020, 1-22.##
 21. Uddin, K.; Mir, A. M.; Franz, J. M. “Operational Flood Mapping Using Multi-Temporal Sentinel-1 SAR Images: A Case Study from Bangladesh”;Remote Sensing  2019, 11, 1581.##
 22. Cao, H.; Zang, H.; Wang, C.; Zhang, B. “Operational Flood Detection Using Sentinel-One SAR Data over Large Areas”;Water 2019, 11, 786.##
 23. Manjusree, P.; Kumar, L.; Bhatt, C.; Rao, G.; Bhanumurthy, V. “Optimization of Threshold Ranges for Rapid Flood Inundation Mapping by Evaluating Backscatter Profiles of High Incidence Angle SAR Images”; J. Disaster Risk Sci. 2012, 3, 113-122.##
 24. Sentinel Online, Nverview of Nissions, https://sentinel. esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-1/overview, last modified, 2020.##
 25. Fallahpour, M. B.; Dehghani, H.; Rashidi, A. J.; Sheikhi, A. “Extraction of Point Target Model of Distributed Targets Using SAR Images”; Adv. Defence Sci. & Tech, 2017, 10, 265-274 (In Persian).##