اندازه‌گیری معادل دز محیطی با استفاده از روش طیف- دزیمتر در آشکارساز یدور سدیم NaI(Tl)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 دانشکده پدافند غیر عامل- دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

آشکارسازی تابش در یک سطح حداقلی برای تعیین مقدار معادل دز تابش لازم است. به طور معمول، خروجی یک آشکارساز تابش‌های هسته­ای به‌صورت مستقیم برای تعیین معادل دز تابش قابل استفاده نیست. با تغییر تابع پاسخ و یا خروجی آشکارساز، سعی می‌شود یک ارتباط منطقی بین خروجی آشکارساز با مقدار معادل دز ایجاد گردد. برای این منظور روش‌های متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به کار برده می‌شود. در این تحقیق، معادل دز محیطی H*(10)  تابش گاما بر اساس روش طیف- دزیمتر که بر پایه روش نرم‌افزاری است، تعیین می‌گردد. در این روش، داده‌های خروجی آشکارساز  NaI(Tl) بر اساس ارتفاع پالس به چندین بازه انرژی تقسیم‌بندی شده و هر بازه انرژی یک ضریب تبدیل دارد. ضرایب تبدیل از طریق به‌کارگیری روش حذف گووسی به‌دست آمده است. معادل دز محیطی H*(10) از خروجی آشکارساز و  بدون انجام واپیچیدگی طیف، تعیین می‌شود. با استفاده از شبیه‌سازی کد مونت کارلوی Geant4 تابع پاسخ و خروجی آشکارساز  NaI(Tl) برای تابش گاما تعیین گردیده و سپس ضرایب تبدیل برای تعیین معادل دز محیطی محاسبه شده است. مابین داده‌های شبیه‌سازی و نتاج تجربی برای تابع پاسخ آشکارساز فوق توافق نسبتاً خوبی وجود دارد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که با یافتن تابع ضرایب تبدیل در محدوده انرژی 03/0 - 3 مگا الکترون ولت در این روش دزیمتری برای مقادیر معادل دز محیطی گاما مقدار درصد خطا حاصل از اندازه‌گیری کاهش و همچنین دقت در اندازه‌گیری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. Saray, A. A.; Dizaji, H. Z. “Simulation and Measurement of Cadmium Ratio Parameter in the Polyethylene Pile”; J. Passive Defence Sci. & Technol. 2017, 8, 321-328.##
 2. Attix, F. H. “Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry”; Wiley, 2008.##
 3. Wang, A.; Zhou, R.; Yang, C. “Verification of The Method of Average Angular Response for Dose Measurement on Different Detectors”; Instrum. 2015, 47, 701-708.##
 4. Buzhan, P.; Karakash, A.; Teverovskiy, Y. “Silicon Photomultiplier and CsI (Tl) Scintillator in Application to Portable H*(10) Dosimeter”; Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A. 2018, 912, 245-249.##
 5. Knoll, G. “Radiation Detection and Measurement”; 3rd Edition, Wiley, New York, 1999.##
 6. Wear, J. A.; Karp, J. S.; Haigh, A. T.; Freifelder, R. “Evaluation of Moderately Cooled Pure NaI as a Scintillator for Position-Sensitive PET Detectors”; IEEE Trans. Nucl. Sci. 1996, 43, 1945-1951.##
 7. Thanh, T.; Nguyen, V.; Chuong, H.; Tran, L.; Tam, H.; Thi Binh, N.; Tao, C. “Verification of Compton Scattering Spectrum of a 662 keV Photon Beam Scattered on a Cylindrical Steel Target using MCNP5 Code”; Appl. Radiat. Isot. 2015, 105, 294-298.##
 8. Kin, T.; Goto, J.; Oshima, M. “Machine Learning Approach for Gamma-ray Spectra Identification for Radioactivity Analysis”; IEEE Trans. Nucl. Sci. 2019, 4, 1-2.##
 9. Kleinknecht, K. “Detectors for Particle Radiation”; 2ed Ed. Cambridge, U.K, 1998.##
 10. Balcezyk, M.; Moszyński, M.; Kapusta, M. “Comparison of LaCl3: Ce and NaI (Tl) Scintillators in Gamma-ray Spectroscopy”; Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A. 2005, 537, 50-56.##
 11. Eissa, M.; Arafa, H. “Improve the Efficiency of Scintillation Detectors Using Reflectors Based on Photonic Crystals Array”; Electromag. Anal. Appl. 2014, 6, 25-29.##
 12. Sharp, P.; Barber, D. C.; Brown, D. G.; Burgess, A. E.; Metz, C. E.; Myers, K. J.; Taylor, C. J.; Wagner, R. F.; Brooks, R.; Hill, C. R.; Kuhl, D. E.; Smith, M. A.; Wells, P.; Worthington, B. “International Commission on Radiation Units and Measurements”; Report 54, Quantities and Units in Radiation Protection Dosimetry, 1996.##
 13. “Measurement of Dose Equivalents from External Photon and Electron Radiation”; Report 47, 1992.##
 14. Agostinelli, S.; Allison, J.; Amako, K.; Apostolakis, J.; Araujo, H.; Arce, P.; Asai, M.; Axen, D.; Banerjee, S.; Barrand, G.; Behner, F.; Bellagamba, L.; Boudreau, J. “Geant4-a Simulation Toolkit”; Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A. 2003, 506, 250-303.##
 15. Iddings, F. A.; Lieber, T. J.; Williams, O. W. “Counting Yield Calibration of NaI(Tl) Detectors for Complex Geometry Samples by Use of Californium-252”; Radioanal. Nucl. Chem. 1979, 50, 125-131.##
 16. Conway, J. T. “Analytical Solution for the Solid Angle Subtended at Any Point by an Ellipse Via a Point Source Radiation Vector Potential”; Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. A. 2010, 604, 17-27.##
 17. Casanovas, R.; Morant, J. J.; Salvadó, M. “Development and Calibration of a Real-time Airborne Radioactivity Monitor Using Direct Gamma-ray Spectrometry with Two Scintillation Detectors”; Appl. Radiat. Isot. 2014, 89, 102-108.##
 18. Rahman, M. S.; Gyuseong, C. “Unfolding Low-Energy Gamma-ray Spectrum Obtained with NaI(Tl) in Air Using Matrix Inversion Method”; J. Sci. Res. 2010, 2, 221-226.##
 19. Dizaji, H. Z. “Energy Response Improvement for Photon Dosimetry Using Pulse Analysis”; Chinese Phys. C 2016, 40,##
 20. Lotfi, Y.; Dizaji, H. Z.; Davani, F. A. “Detection and Dosimetry Studies on the Response of Silicon Diodes to a 241Am-Be Source”; J. Instrum. 2014, 9, 06023.##
 21. Dombrowski, H. “Area Dose Rate Values Derived from NaI or LaBr3 Spectra”; Radiat. Prot. Dosimetry 2014, 160, 269-276.##
 22. Crewson, C.; Rangacharyulu, C. “Photon Mass Attenuation Coefficients of Importance to Dosimetry”; IEEE Trans. Nucl. Sci. 2011, 6, 626-931.##
 23. Pan, V. Y.; Zhao, L. “Numerically Safe Gaussian Elimination with no Pivoting”; Linear Algebra Appl. 2017, 527, 349-383.##
 24. Shi, H. X.; Chen, B. X.; Li, T. Z.; Yun, D.; “Precise Monte Carlo Simulation of Gamma-Ray Response Functions for an NaI(Tl) Detector”; Appl. Radiat. Isot. 2002, 57, 517 – 524.##
 25. Salgado, C. M.; Brandão, L. E. B.; Schirru, R. “Validation of a NaI(Tl) Detector’s Model Developed with MCNP-X Code”; Prog. Nucl. Energy 2012, 59, 19–25.##
 26. Karabekir, K.; Bilimler, T.; Yüksekokulu, M.; Bölümü, “A Study on Calculation of Full Energy Peak Efficiency of NaI (Tl) Detectors using Point Source”; J. Theor. Appl. Phys. 2019, 6, 28-36.##
 27. Moszyniski, M.; Nassalski, A.; Syntfeld-Kazuch, A.; Swiderski, L.; Szczecsniak, T. “Energy Resolution of Scintillation Detectors- New Observations”; IEEE Trans. Nucl. Sci. 2008, 55, 1062-1068.##
 28. Röttger, A.; Kessler, P. “Uncertainties and Characteristic Limits of Counting and Spectrometric Dosimetry Systems”; Environ. Radioact. 2019, 205, 48-54.##