تعیین طول بهینه موجگیر و تحلیل درب ضد انفجار فولادی در تونل دارای موجگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی و پدافند غیرعامل، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر موجگیر در کاهش اثر انفجار در تونل و کاهش بار وارده به درب ضد انفجار انتهای تونل و تحلیل انواع درب برای تعیین عملکرد بهتر دربرابر انفجار است. برای نیل به این هدف، انتشار موج ناشی از انفجار خرج­هایی از نوع TNT با وزن مختلف در دهانه تونل دارای موجگیر شبیه­سازی شده است. برای شبیه­سازی عددی از هیدروکد AUTODYN استفاده شده است. شبیه­سازی و مدل‌سازی عددی با روابط تحلیلی و تجربی مطالعات پیشین مقایسه و اعتبارسنجی شد. با توجه به بیشینه فشار وارده به تقاطع تونل، مکان مناسب موجگیر، طول بهینه موجگیر و اثر آن در مقدار فشار حداکثر انتهای تونل بررسی شده است. خروجی بار وارده به انتهای تونل (محل درب ضد انفجار) حاصل از این مدل­سازی که به صورت بار انفجاری وابسته به زمان است به نرم‌افزار ABAQUS جهت تحلیل و مقایسه انواع درب‌های ضد انفجار انتقال یافت.  با توجه به باروارده به درب ضد انفجار، درب لولایی با هندسه مختلف تخت و قوسی با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS تحلیل شده و تغییرمکان ماکزیمم و تنش فون- میسز درب­ها با هم مقایسه شد. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که عملکرد درب قوسی بهتر از درب تخت است.

کلیدواژه‌ها


 1. Bulson, P. S. “Explosive Loading of Engineering Structures”; E & FN SPON, 1997.##
 2. Henrych J. ”The Dynamics of Explosion and Its Use”; Elsevier, Amsterdam, 1979.##
 3. Gurke, G.; Scheklinski-Gluck, G. “An Investigation of Blast Wave Penetration into a Tunnel Entrance”; Report E7/80, Ernst-Mach-Institue der Fraunhofer-Gesellshaft, ; Freiburg, Germany,; 1980.##
 4. Binggeli, E.; Anet, B. “Experimentelle Untersuchung der Ausbreitung Iconventioneller Luftstösse in Tunnelsystemern”; 5th Int. Symp. Interaction of Conventional­ Munitions with Protective Structures, Mannheim,Germany, April 1991, p. 209.##
 5. Igara, O.; Wu, X.; Falcovitz, J.; Meguro, T.; Takayama, K.; Heilig, W. “Experimental and Theoretical Study of Shock Wave Propagation through Double-Bend Ducts”; J. Fluid Mech. 2001, 437, 255–282.##
 6. Christopherson, D. G. “Structural Defence”; UK Ministry of Home Security, Civil Defence Research Committee paper RC 450, 1946.##
 7. Peyman, S.; Tahmasebzadeh, M. “Effect of Blast Wave Trap in Tunnels with 90 Degrees Bend on Reduction of Pressure Produced by An Explosion Outside The Tunnel”; Defence Sci. & Technol. 2015, 201-210.##
 8. DOD, U.F.C. “UFC3-340-02: Structures to Resist the Effects of Accidental Explosions”; US DOD. Washington, DC, USA, 2008.##
 9. Li, Ch.; Qin, F.; Ya-Dong, Z.; Yi, Z.; Jun-Yu, F. “Numerical and Experimental Investigations on the Blast-resistant Properties of Arched RC Blast Doors”; J. Protect. Struct. 2010, 17, 425-441.##
 10. Choi, Y.; Lee, J.; Yoo, Y. H.; Yun, K. “A Study on the Behavior of Blast Proof Door under Blast Load”; J. Precision Eng. Manufacturing 2016, 17, 119-124.##
 11. Underground structural department “Design of explosion-proof doors”; Translated and Edited: Emen Gostaran Mohit Company in Persian.##
 12. Jingbo, L.; Qiushi, Y.; Jun, W. “Analysis of Blast Wave Propagation inside Tunnel”; Trans. Tianjin University, 2008, 14, 358-362.##
 13. “Design of Structures to Resist Nuclear Weapons Effects”; ASCE Manuals and Reports of Engineering Practice; no .42. ##
 14. Mojtahedpour, M. “Influence of Building Shape on Stress Distribution caused by Blast Wave”; M.Sc. Thesis, Persian Gulf University, Bushehr.##