شبیه‌سازی عددی روانگرایی خاک ماسه‌ای تحت اثر بارگذاری انفجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، ایران

چکیده

وقوع انفجار در خاک‌های ماسه‌ای اشباع می‌تواند باعث شود تا مقاومت برشی خاک به صفر میل کرده و خاک، رفتاری سیال گونه از خود نشان دهد. در این حالت درواقع فشار آب منفذی آن‌قدر بالا می‌رود که تماس بین دانه‌های خاک از بین رفته و تنش مؤثر بین دانه‌های خاک برابر صفر می‌گردد. امروزه با توجه به قرارگیری برخی سازه‌ها بر روی خاک‌های روانگرا شناخت رفتار این خاک‌ها اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق به بررسی روانگرایی خاک ماسه‌ای ناشی از انفجار پرداخته شده است. برای این منظور از یک مدل المان محدود سه‌بعدی در نرم‌افزار LS-dyna استفاده‌شده که در آن ماده منفجره در عمق 5 متری از خاک ماسه‌ای قرار دارد. در این خصوص تنش‌های ناشی از انفجار در خاک و محدوده روانگرایی خاک، بررسی گردید. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش وزن ماده منفجره H6 از 5/7 کیلوگرم به 75 کیلوگرم محدوده روانگرایی خاک یانگ لی از 5/4 متر به 16 متر افزایش‌یافته و همچنین با تغییر ماده منفجره از H6 به TNT محدوده روانگرایی ماسه کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها


[1]      Yasuda, S.; Hashimoto, T. “New Project to Prevent Liquefaction-Induced Damage in a Wide Existing Residential Area by Lowering the Ground Water Table”; Soil. Dyn. Earthq. Eng. 2016, 91, 246-259.##
[2]      Huang, Y.; Wen, Z. “Recent Developments of Soil Improvement Methods for Seismic Liquefaction Mitigation”; Nat. Hazards 2014, 76, 1927-1938.##
[3]      Shim, H. S. “Response of Piles in Saturated Soil under Blast Loading”; Ph.D. Thesis, University of Colorado, Boulder, US, 1996.##
[4]      Byrne, P. M.; Park, S.; Beaty, M.; Sharp, M.; Gonzalez, L.; Abdoun, T. “Numerical Modeling of Liquefaction and Comparison with Centrifuge Tests”; Can. Geotech. J. 2004, 41, 193-211.##
[5]      Khodaparast, M.; Hosseini, S. H. “Effect of Pile Space in Pile Group under Explosive Loading”; Adv. Defence Sci. Technol. 2019, 01, 393-404.##
[6]      Asaadi, A.; Sharifipour, M. “Numerical Simulation of Liquefaction Susceptibility of Soil Interacting by Single Pile”; Int. J. Min. Geo-Eng. 2015, 49, 47-56.##
[7]      Lanmin, W.; Kaiming, H.; Yucheng, S.; Jun, W.  “Study on Liquefaction of Saturated Loess by In-Situ Explosion Test”; Earthq. Eng. Vib. 2002, 1, 50-56.##
[8]      Ye, F.; Yeo, C. H.; Goh, S. H.; Anand, S.; Soh, T. B. “3D Numerical Modeling of Underground Explosion in Saturated Sand”; Numer. Meth. Geotech. Eng. 2014, 1205-1210.##
[9]      Lee, W. Y. “Numerical Modeling of Blast Induced Liquefaction”; Ph.D. Thesis, Brigham Young University. 2006.##
[10]      Wang, Z.; Lu, Y. “Numerical Analysison Dynamic Deformation Mechanism of Soil under Blast Loading”; Soil. Dyn. Earthq. Eng. 2003, 23, 705-714.##
[11]     Wang, Z.; Hao, H.; Lu, Y. “A Three-Phase Soil Model for Simulating Stress Wave Propagation due to Blast Loading”; Int. J. Numer. Anal. Met. 2004, 28, 33-56.##
[12]      Wang, Z.; Lu, Y.; Bai, C. “Numerical Analysis of Blast-Induced Liquefaction of Soil”; Computer Geotechnics 2008, 35, 196-209.##
[13]      Wang, Z.; Lu, Y.; Bai, C. “Numerical Simulation of Explosion-Induced Soil Liquefaction and Its Effect on Ssurface Structures”; Finite Elem. Anal. Des. 2011, 47, 1079-1090.##
[14]      LS-DYNA “Keyword User’s Manual”; Volume 1, Livermore Software Technology Corporation.2012.##
[15]      Jayasinghe, L. B.; Thambiratnam, D. P.; Perera N.; Jayasooriya, J. H. A. R. “Computer Simulation of Underground Blast Response of Pile in Saturated Soil”; Comput. Struct. 2013, 120, 86-95.##
[16]   Reid, J. D.; Coon, B. A.; Lewis, B. A.;  Sutherland, S. H.; Murray, Y. D. “Evaluation of LS-DYNA Soil Material Model 147”; Federal Highway Administration. 2004.##