طراحی و شبیه‌سازی ساختار پوشش جاذب مایکروویو به‌منظور کاهش RCS با استفاده از روش PSO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون هوائی شهید ستاری

2 دانشگاه هوائی شهید ستاری

3 دانشکده برق، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

جاذب‌ها برای جلوگیری از انعکاس موج و عدم تداخل با موج مورد آزمایش، در کاهش RCS استفاده می‌شوند. بدین ترتیب که با ایجاد تضعیف در موج با استفاده از مواد به‌کاررفته در جاذب، میزان انعکاس را پائین می‌آورند. مواردی که در ارتباط با این انعکاس‌ها باید در نظر گرفته شود، اثر این امواج است که به‌عنوان «انعکاس‌های خالص محیط» نامیده می‌شوند. خطای به­وجود آمده ناشی از در نظر نگرفتن انعکاس‌های خالص محیط و دیگر مشکلات ایجادشده به هنگام ضعیف بودن موج اصلی، از نکات قابل‌ توجه است. در این مقاله سعی شده است ضخامت بهینه‌ ماده جاذب با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و PSO باهدف حداقل میزان بازتاب موج الکترومغناطیس تعیین شود. از الگوریتم ژنتیک برای تنظیم مقادیر مقاومت صفحه‌ای و هم‌چنین از الگوریتم PSO برای تعیین ضخامت بهینه صفحه استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که تعیین پارامترهای پوشش جاذب مایکروویوی تأثیر به‌سزایی در میزان جذب امواج دارد. روش به‌کار گرفته‌شده شرایط رسیدن به پوشش مطلوب را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


[1]      Bozorgmehr, M.; Davoodi, A.; Khakbaz, M. R. “Investigation of X Frequency Microwave Absorbance of Ferrite Nano-Composite in Polyurethane Matrix”; Adv. Defence Sci. Technol. 2016, 7, 1-8 (In Persian).##
[2]      Wang, G.; Gao, Z.; Wan, G.; Lin, S.; Yang, P.; Qin, Y. “High Densities of Magnetic Nanoparticles Supported on Graphene Fabricated by Atomic Layer Deposition and Their Use as Efficient Synergistic Microwave Absorbers”; Nano Res. 2014, 7, 704-716.##
[3]      Salisbury, W. W. “Absorbent Body for Electromagnetic Waves”; Google Patents, 1952.##
[4]      Fante, R. L.; Mccormack, M. T. “Reflection Properties of the Salisbury Screen”; IEEE Trans. Antennas Propag. 1988, 36, 10, 1443-1454.##
[5]      Engheta, N. “Thin Absorbing Screens Using Metamaterial Surfaces”; IEEE Int. Symp. Antennas Propag. 2002, 124-137.##
[6]      Azarbar, A.; Mashhadi, M. “RCS Reduction Using Artificial Magnetic Conductor”; Iran. Electron. Ind. Mag. 2016, 7, 3.##
[7]      Paquay, M.; Iriarte, J.C.; Ederra, I.; Gonzalo, R.; de Maagt, P. “Thin AMC Structure for Radar Cross-Section Reduction”; IEEE Trans. Antennas Propag. 2007, 55, 3630-3638.##
[8]      Luukkonen, O.; Costa, F.; Simovski, C. R.; Monorchio, A.; Tretyakov, V. “A Thin Electromagnetic Absorber for Wide Incidence Angles and Both Polarizations”; IEEE Trans. Antennas Propag. 2009, 57, 3119-3125.##
[9]      Michielssen, E.; Sajer, J. M.; Ranjithan, S.; Mittra, R. “Design of Lightweight, Broad-Band Microwave Absorbers Using Genetic Algorithms”; IEEE Trans. Microw. Theory 1993, 41, 1024-1031.##
[10]   Weile, D. S.; Michielssen, E.; Goldberg, D. E. “Genetic Algorithm Design of Pareto Optimal Broadband Microwave Absorbers”; IEEE Trans. Electromagn. C. 1996, 38, 3, 518-525.##
[11]   Lee, J.; Yoo, M.; Lim, S. “A Study of Ultra-Thin Single Layer Frequency Selective Surface Microwave Absorbers with Three Different Bandwidths Using Double Resonance”; IEEE Trans. Antennas Propag. 2015, 63, 221-230.##
[12]   Li, Z.; Li, X.; Zong, Y.; Tan, G.; Sun, Y.; Lan, Y.; Zheng, X. “Solvothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Graphene Decorated by Superparamagnetic Fe3O4 Nanoparticles and Their Applications as Enhanced Synergistic Microwave Absorbers”; Carbon 2017, 115, 493-502.##
[13]   Cui, S.; Weile, D. S.; Volakis, J. L. “Novel Planar Electromagnetic Absorber Designs Using Genetic Algorithms”; IEEE Trans. Antennas Propag. 2006, 54, 1811-1817.##
[14]   Chamaani, S.; Mirtaheri, S. A.; Shooredeli, M. A. “Design of Very Thin Wide Band Absorbers Using Modified Local Best Particle Swarm Optimization”; AEU-Int. J. Electron C. 2008, 62, 549-556.##
[15]   Kent, S.; Kartal, M. “Genetic Algorithm Approach on Pyramidal Dielectric Absorbers”; Int. J. Rf. Microw. C. E. 2008, 18, 286-294.##
[16]   Goudos, S. K. “Design of Microwave Broadband Absorbers Using a Self‐Adaptive Differential Evolution Algorithm”; Int. J. Rf Microw. C. E. 20019, 19, 364-372##
[17]   Chew, W. C. “Waves and Fields in Inhomogeneous Media”; IEEE Press. 1995.##
[18]   Dib, N.; Asi, M.; Sabbah, A. “Optimal Design Of Multilayer Microwave Absorbers”; Prog. Electromagn. Res. C. 2010, 13, 171-185##
[19]   Cheraghi, A.; Malekfar, R.; Bellah, S. M.; Parishani, M. “ISO-MANM: An Imitation Based Optimization Tool for Multilayer Microwave Absorbers”; J. Mol. Graph. Model. 2017, 72, 16-24.##
[20]   Ranjan, P.; Choubey, A.; Mahto, S. K. “A Novel Approach for Optimal Design of Multilayer Wideband Microwave Absorber Using Wind Driven Optimization Technique”; AEU-Int. J. Electron. C. 2018, 83, 81-87.##
[21]   Krusienski, D. J.; Jenkins, W. K. “Design and Performance of Adaptive Systems Based on Structured Stochastic Optimization Strategies”; IEEE Circ. Syst. Mag. 2015, 5, 8-20.##