طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای پایگاه‌های مرزی با در نظر‌گرفتن سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

طراحی بهینه سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر برای مناطق منفصل از شبکه، به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مناسب تأمین انرژی، به جهت استفاده حداکثری از منافع این سامانه‌ها، صورت می‌پذیرد. جهت کسب نتایج واقعی‌تر و عملیاتی‌تر، باید سعی شود تا حد امکان مدل‌سازی انجام‌شده کامل‌تر و با در نظر‌گرفتن جزئیات صورت پذیرد. یکی از مناطق منفصل از شبکه که دارای اهمیت بالایی هستند، پایگاه‌های نظامی مرزی هستند. از لحاظ تأمین انرژی، با وجود جدایی این پایگاه‌ها از یکدیگر از لحاظ الکتریکی، ولی به‌دلیل حضور سامانه حمل و نقل سوخت‌رسانی، رفتار مصرف انرژی این پایگاه‌ها به یکدیگر ارتباط می‌یابد. در این مقاله، از دیدگاه یک سازمان بالاسری، کاهش هزینه تأمین انرژی مجموعه کل پایگاه‌ها به‌عنوان تابع هدف مسئله بهینه‌سازی طراحی، در نظر گرفته شده است. به‌منظور مدل‌سازی کامل مسئله، سامانه سوخت‌رسانی بین‌پایگاهی تحت مدل‌سازی قرار گرفته و به‌عنوان یکی از منابع هزینه‌ای مسئله در نظر گرفته شده است. قیود ارزیابی اقتصادی نیز جهت تضمین اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری صورت پذیرفته، نوشته شده است. نتایج شبیه‌سازی صورت گرفته بر روی یک تست سامانه 4 پایگاهه، نشان می‌دهد که با استفاده از یک سرمایه‌گذاری اقتصادی، می‌توان هزینه کل تأمین انرژی مجموعه را به میزان 78 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


[1]      Bahramara, S.; Parsa Moghaddam M.; Haghifam M. R. “Optimal Planning of Hybrid Renewable Energy Systems Using HOMER: A Review”; Renewable Sustainable Energy Rev.  2016, 62, 609-620.##
[2]       Chang, K.; Grace, L. “Optimal Design of Hybrid Renewable Energy Systems Using Simulation Optimization”; Simulation Modelling Practice and Theory 2015, 52, 40-51.##
[3]      Ramli, M. A.; Hiendro, A.; Sedraoui, K.; Twaha, S. “Optimal Sizing of Grid-Connected Photovoltaic Energy System in Saudi Arabia”; Renewable Energy 2015, 75, 489-495.##
[4]      Che, L.; Zhang, X.; Shahidehpour, M.; Alabdulwahab, A.; Abusorrah, A. “Optimal Interconnection Planning of Community Microgrids With Renewable Energy Sources”; IEEE Trans. Smart Grid. 2017, 8, 1054-1063.##
[5]      Jung, J.; Villaran, M. “Optimal Planning and Design of Hybrid Renewable Energy Systems for Microgrids”; Renewable Sustainable Energy Rev. 2017, 75, 180-191.##
[6]      Mohammadi, M.; Ghasempour, R.; Astaraei, F. R.; Ahmadi, E.; Aligholian, A.; Toopshekan, A. “Optimal Planning of Renewable Energy Resource for a Residential House Considering Economic and Reliability Criteria”; Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2018, 96, 261-273.##
[7]      Liu, Y.; Yu, S.; Zhu, Y.; Wang, D.; Liu, J. “Modeling, Planning, Application and Management of Energy Systems for Isolated Areas. A Review: Renewable Energy Systems for Microgrids”; Renewable Sustainable Energy Rev. 2018, 82, 460-470.##
[8]      Sadeghi, H.; Abodollahi, A.; Mohammadian, M.; Rashidinejad, M. “Evaluating The Effects of Renewable Energy Resources from Passive Defense and Social Welfare perspectives in the Context of Expansion Planning”; Adv. Defence Sci. Technol. 2015, 6, 71-86.##
[9]      Khanzade, M. H.; Nabati Rad, M. “Energy Supply of Sensitive Areas as an Inverter-Based Microgrid During Stiff Power System Black Out”; Adv. Defence Sci. Technol. 2017, 8, 85-95.##
[10]   Ghaffarpour, R.; Jam, A.; Ranjbar, A. “Optimal Mix of Distributed Generation Allocation to Improve the Security of Energy Supply in Defensive Sites Using Principles of Passive Defence”; Adv. Defence Sci. Technol. 2016, 7, 19-32.##
[11]   Garcés, L. P.; Conejo, A. J.; García-Bertrand, R; Romero, R. “A Bilevel Approach to Transmission Expansion Planning Within a Market Environment”; IEEE Trans. Power Syst. 2009, 24, 1513-1522.##
[12]   Soroudi, A.; Aien, M.; Ehsan, M. “A Probabilistic Modeling of Photo Voltaic Modulesand Wind Power Generation Impact on Distribution Networks”; IEEE Sys. J. 2012, 6, 254–259.##