بهبود امنیت دینامیکی در مقابل حملات تروریستی در سامانه‌های قدرت با ضریب نفوذ بالای منابع فتوولتائیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سامانه‌های قدرت همواره در معرض اغتشاشات از قبیل حملات تروریستی هستند. وقوع این اغتشاشات باعث برهم خوردن تعادل بین توان‌های تولیدی و مصرفی و بروز نوسانات زاویه‌ای در روتور ژنراتورها می‌شود. بررسی نوسانات زاویه‌ای و پایداری شبکه به‌ازای اغتشاشات بزرگ تحت عنوان پایداری گذرا طبقه‌بندی می‌شود. از طرفی در سال‌های اخیر، با توجه به نیاز روزافزون کشورها به منابع انرژی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی رو به گسترش است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیرات وارد شدن سامانه‌های فتوولتائیک در شبکه‌های قدرت در پایداری گذرای سیستم قدرت بزرگ است. با توجه به اینکه منابع فتوولتائیک دینامیک متفاوتی نسبت به ژنراتورهای سنکرون دارند با بالا رفتن ضریب نفوذ توان تولیدی این منابع به‌جای ژنراتورهای سنکرون، دینامیک شبکه دستخوش تغییر می‌شود. به‌منظور در نظر گرفتن این تأثیرات، مدلی مناسب برای منابع فتوولتائیک در زمان گذرا انتخاب شده و به کمک روش تابع انرژی گذرا، این مدل در روابط حاشیه انرژی گنجانده شده است و حساسیت آن نسبت به جایگزینی توان ژنراتورهای سنکرون با منابع فتوولتائیک محاسبه گردیده است. با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف به‌طور مثال رخ دادن چهار خطا در سیستم قدرت، مکان و ظرفیت بهینه‌ای برای این منابع به‌دست‌آمده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Ranjbar, M. H.; Pirayesh, A. “Providing a Method to Assess and Reduce the Risk of Power System against Terrorist Threats”; J. Adv. Defense Sci. Tech. 2016, 4, 327-337 (In Persian).##
[2]     European Photovoltaic Industry Association [Online].##
[3]     Hoballah, A. “Power System Dynamic Behavior with Large Scale Solar Energy Integration”; 4th Int. Conf. Electric Power and Energy Conversion Systems 2015, 1-6.##
[4]     Bueno, P.; Ruiz-Rodriguez, F.; Hernndez, J. “Stability Assessment for Transmission Systems with Large Utility-Scale Photovoltaic Units”; IET Renewable Power Generation 2016, 10, 584-597.##
[5]     Eftekharnejad, S.; Vittal, V.; Heydt, G. T.; Keel, B.; Loehr, J. “Small Signal Stability Assessment of Power Systems with Increased Penetration of Photovoltaic generation: A case Study”; IEEE Trans. Sustainabale Energy 2013, 4, 4.##
[6]     Yagami, M.; Ishikawa, S.; Ichinohe, Y.; Misawa, K.; Tamura, J. “Transient Stability Analysis of Power System With Photovoltaic Systems Installed”; Proc. third Renewable Power Generation Conference 2014, 1-6.##
[7]     Eftekharnejad, S.; Vittal, V.; Heydt, G. T.; Keel, B.; Loehr, J. “Impact of Increased Penetration of Photovoltaic Generation on Power Systems”;  IEEE Trans. Power System 2013, 28, 2.##
[8]     Eftekharnejad, S.; Heydt, G. T.; Vittal, V. “Optimal Generation Dispatch with high Penetration of Photovoltaic Generation”; IEEE Trans. Sustainabale Energy 2015, 6, 3.##
[9]     Mahmoud, Y. A.; Xiao, W.; Zeineldin, H. H. “A Parameterization Approach for Enhancing PV Model Accuracy”; IEEE Trans. Industrial Electronics 2013, 60, 5708-5716.##
[10]  Chiang, H. D. “Direct Methods for Stability Analysis of Electric Power Systems: Theoretical Foundation, BCU Methodologies, and Applications”; Wiley, 2010.##
[11]  Kheradmandi, M. “Dynamic Security Assessment in Restructured Power Systems”; Ph.D Thesis, Sharif University of Technology, Tehran, 2010.##