طراحی بهینه و اجرای سیستم تأمین انرژی پایگاه مرزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت

نوع مقاله : قدرت - حفاظت

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در این مقاله طراحی بهینه و اجرای عملی یک سیستم انرژی تجدیدپذیر ترکیبی در یک پایگاه نمونه با در نظر گرفتن عدم قطعیت شرایط آب و هوایی ارائه شده است. پایگاه موردمطالعه پایگاه تته‌ور1 در استان کرمانشاه است. استفاده از سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر برای مناطق دور از شبکه سراسری جهت حل مشکل تأمین انرژی پیشنهادی مناسب و عملیاتی است. در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید انرژی این سیستم‌ها در مطالعات، باعث جامع‌تر شدن و کاربردی‌تر شدن نتایج خروجی خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی و اجرای عملی نشان می‌دهد که استفاده از سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر باعث کاهش هزینه‌های تأمین انرژی پایگاه به‌صورت چشمگیری خواهد شد. در مطالعه موردی پایگاه تته‌ور1، می‌توان با استفاده از سیستم‌‌های انرژی تجدیدپذیر، علاوه بر رفع کامل مشکل قطعی بار، میزان مصرف سوخت گازوئیل را 87 درصد و میزان کل هزینه را در دوره 5 ساله بهینه‌سازی به میزان 81 درصد کاهش داد. 

کلیدواژه‌ها


[1]     Bahramara, S.; Parsa Moghaddam M.; Haghifam, M. R. “Optimal Planning of Hybrid Renewable Energy Systems Using HOMER: A Review”; Renew. Sust. Energ. Rev.  2016, 62, 609-620.
[2]     Chang, K.; Grace, L. “Optimal Design of Hybrid Renewable Energy Systems Using Simulation Optimization”; Simul. Model. Pract. Theor. 2015, 52, 40-51.
[3]     Ramli, M. A.; Hiendro, A.; Sedraoui, K.; Twaha, S. “Optimal Sizing of Grid-Connected Photovoltaic Energy System in Saudi Arabia”; Renew. Energ. 2015, 75, 489-495.
[4]     Che, L.; Zhang, X.; Shahidehpour, M.; Alabdulwahab, A.; Abusorrah, A. “Optimal Interconnection Planning of Community Microgrids with Renewable Energy Sources”; IEEE Trans. Smart Grid 2017, 8.3, 1054-1063.
[5]     Jung, J.; Villaran, M. “Optimal Planning and Design of Hybrid Renewable Energy Systems for Microgrids”; Renew. Sust. Energ. Rev. 2017, 75, 180-191.
[6]     Mohammadi, M.; Ghasempour, R.; Astaraei, F. R.; Ahmadi, E.; Aligholian, A.; Toopshekan, A. “Optimal Planning of Renewable Energy Resource for a Residential House Considering Economic and Reliability Criteria”; Int. J. Electr. Power Energy Syst. 2018, 96, 261-273.
[7]     Liu, Y.; Yu, S.; Zhu, Y.; Wang, D.; Liu, J. “Modeling, Planning, Application and Management of Energy Systems for Isolated Areas: A Review”; Renew. Sust. Energ. Rev. 2018, 82, 460-470.
[8]     Sadeghi, H; Abodollahi, A.; Mohammadian, M.; Rashidinejad, M. “Evaluating The Effects of Renewable Energy Resources from Passive Defence and Social Welfare perspectives in the Context of Expansion Planning”; Adv. Defence Sci. Technol. 2015, 6,71-86.
[9]     Khanzade, M. H.; Nabati Rad, M. “Energy Supply of Sensitive Areas as an Inverter-Based Microgrid During Stiff Power System Black Out”; Adv. Defence Sci. Technol. 2017, 8, 85-95.
[10]  Zaman, F.; Elsayed, S. M.; Ray, T.; Sarker, R. A. “Evolutionary Algorithms for Power Generation Planning with Uncertain Renewable Energy”; Energy 2016, 112, 408-419.
[11]  Zeng, B.; Zhang, J.; Yang, X.; Wang, J.; Dong, J.; Zhang, Y. “Integrated Planning for Transition to Low-Carbon Distribution System with Renewable Energy Generation and Demand Response”; IEEE Trans. Power Syst. 2014, 29, 1153-1165.
[12]  Soroudi, A.; Aien, M.; Ehsan, M. “A Probabilistic Modeling of Photo Voltaic Modulesand Wind Power Generation Impact on Distribution Networks”; IEEE Sys. J. 2012, 6, 254–259.
[13]  Ghaffarpour, R.; Jam, A.; Ranjbar, A. “Optimal Mix of Distributed Generation Allocation to Improve the Security of Energy Supply in Defensive Sites Using Principles of Passive Defence”; Adv. Defence Sci. Technol. 2016, 7, 19-32
Vahid-Pakdel, M. J.; Nojavan, S.; Mohammadi-Ivatloo, B.; Zare, K; “Stochastic Optimization of Energy Hub Operation with Consideration of Thermal Energy Market and Demand Rsponse”; Energy Convers. Manage. 2017, 145, 117-128