یک روش جدید رمزنگاری بصری مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری

نوع مقاله : مخابرات - رمز

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

یکی از شاخه‌های نوین رمزنگاری تصویر، رمزنگاری بصری است. رمزنگاری بصری تبدیل یک تصویر به دو یا چند تصویر نویزی شکل است به‌طوری‌که تصویرهای تولیدشده به‌تنهایی دارای اطلاعات خاصی نیستند اما اگر چاپ­شده و برهم‌گذاشته شوند، نمایه‌ای قابل‌فهم از تصویر اصلی را تولید می‌کنند. خاصیت اصلی این روش عدم نیاز به داشتن دانشی در زمینه رمز برای بازیابی تصویر است و عملیات رمزگشایی توسط سیستم بینایی انسان انجام می‌پذیرد. در این مقاله یک روش رمزنگاری بصری بر مبنای الگوریتم اجتماع ذرات ارائه‌ شده است. بدین ترتیب که ماتریس‌های پایه با استفاده از این الگوریتم به دست آمده و سپس از آن‌ها برای رمزنگاری استفاده می‌شود. در مقالات پیشین این نوع رمزنگاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک مطرح شده بود. ما در این مقاله ضمن رفع ایراد الگوریتم طرح‌شده در برخی منابع مبنی بر منفی شدن کنتراست تصاویر در برخی حالات، الگوریتمی برای دستیابی به جواب بهینه‌ از بین چندین جواب حاصل از آن الگوریتم پیشنهاد می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهند که الگوریتم طرح‌شده ضمن کاهش میانگین تعداد عملیات لازم برای رسیدن به جواب بهینه، کنتراست را در حالت­های مختلف افزایش می­دهد. علاوه بر این، روش پیشنهادی می‌تواند به‌صورت جامع برای حالات مختلف رمزنگاری بصری آستانه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


 [1]   Naor, M.; Shamir, A. “Visual Cryptography”; Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques, Springer, 1994.
[2]   Thomas, S. A.; Gharge, S. “Review on Various Visual Cryptography Schemes”; Int. Conf. Current Trends in Computer, Electrical, Electronics and Communication, Mysore, 2017, 1164-1167.
[3]   Jia, X.; Wang, D.; Nie, D.; Zhang, C. “Collaborative Visual Cryptography Schemes”; IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology 2018, 28, 1056-1070.
[4]   Chiu, P. L.; Lee, K. H. “A Simulated Annealing Algorithm for General Threshold Visual Cryptography Schemes”;  IEEE Trans. Information Forensics and Security 2011, 6, 992 - 1001.
 [5]   Lee, K. H.; Chiu, P. L. “Image Size Invariant Visual Cryptography for General Access Structures Subject to Display Quality Constraints”; IEEE Trans. Image Proc. 2013, 22, 3830-41.
[6]   Buckley, N.;  Nagar, A.; Arumugam, S. “Evolution of Visual Cryptography Basis Matrices with Binary Chromosomes”;  IEEE 8th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation 2013.
[7]   Arumugam, S.; Lakshmanan, R.; Nagar, A. K. “On (k, n)*-Visual Cryptography Scheme Designs”; Codes and Cryptography 2014, 71, 153-162.
[8]   Revenkar, P. S.;  Anjum, A.; Gandhare, W.  “Survey of Visual Cryptography Schemes”; Int. J. Security and Its Applications 2010, 4, 49-56.
[9]   Ramya, J.; Parvathavarthini, B. “An Extensive Review on Visual Cryptography Schemes”; IEEE Int. Conf. Control, Instrumentation, Communication and Computational Technologies, 2014.
[10] Hou, Y. C. “Visual Cryptography for Color Images”; Pattern Recognition 2003, 36, 1619-1629.
[11] Ateniese, G.; Blundo, C.;  De Santis, A.; Stinsonc, D. R. “Constructions and Bounds for Visual Cryptography”; Int. Colloquium on Automata, Languages, and Programming. 1996, 416-428.
[12] Hofmeister, T.;  Krause, M.; Simon, S. M. “Contrast-Optimal k Out of n Secret Sharing Schemes in Visual Cryptography”; Theoretical Computer Sci. 2000, 240, 471-485.
[13] Ateniese, G.; Blundo, C.;  De Santis, A.; Stinsonc, D. R. “Extended Capabilities for Visual Cryptography”; Theoretical Computer Sci. 2001, 250, 143-161.
[14] Mirghaderi, A.; Jolfaei, A. “A Novel Chaotic Image Encryption Scheme Using Chaotic Maps”; Adv. Defence Sci. Technol. 2011, 2, 111-124.