سامانه تصمیم‌یار برای مهاجرت برنامه های کاربردی محلی به ابر: بهبود دسترس‌پذیری سامانه و محافظت در برابر بلایا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

استفاده از رایانش ابری در کاهش هزینه­های عملیاتی برنامه­های کاربردی مؤثر بوده و در کنار آن افزایش مقیاس‌پذیری، انعطاف‌پذیری، در دسترس بودن و قابلیت اعتماد را نیز به همراه دارد. از همین رو سازمان­ها برای افزایش دسترس‌پذیری و محافظت از سامانه‌های خود در برابر تهدیدهای مختلف که ارائه خدمات مورد انتظار را با چالش مواجه می­سازند، به دنبال مهاجرت برنامه­های کاربردی خود به محیط ابر هستند. فرآیند مهاجرت به ابر، با توجه به پیچیدگی برنامه­های کاربردی و محیط پویای سازمان­ها، فرآیندی پیچیده و زمان­بر است. باوجود تحقیقات بسیار در این رابطه تاکنون مدل مهاجرت مناسبی بر اساس الگوهای شناخته‌شده ارائه نشده است. در این مقاله جبر فرآیند حالت متناهی (FSP) به‌عنوان پایه­ای برای ایجاد یک سامانه پشتیبان مهاجرت گام‌به‌گام به ابر مورد استفاده قرار گرفته است. این سامانه با استفاده از مشخصات برنامه­های کاربردی و سازمان به‌صورت خودکار ساخته می­شود. با توجه به این واقعیت که رویکرد گام‌به‌گام برای محیط‌های پویا مناسب­تر است، مدل مهاجرت گام‌به‌گام در مقایسه با مدل­های بهینه­سازی موجود که برای یافتن بهترین معماری برای استقرار مؤلفه‌های برنامه کاربردی بر روی سرویس­های ابری مورد استفاده قرار می­گیرند، عملکرد بهتری دارد درواقع مهم‌ترین مزیت آن در مقایسه با روش­های قبلی پشتیبانی از خودکار سازی طرح مهاجرت با امکان اصلاح مسیر مهاجرت بر اساس تغییر اهداف در محیط­های سازمانی پویا است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Rahimdel Meybodi, M. ; Amiri , A.; Karbasian, M. “Evolutionary Stable Strategies to Defend of Sensitive Systems with False Attacks and Reliability Approach”; Advanced Defence Sci. Technol. 2017, 8, 339–348. (In Persian)
[2]     Khajeh-Hosseini, A.; Greenwood, D.; Sommerville, I. “Cloud Migration: A Case Study of Migrating an Enterprise IT System to IaaS”; Proc. IEEE 3rd Int. Conf. Cloud Comput. 2010, 450–457.
[3]     Andrikopoulos, V.; Binz, T.; Leymann, F.; Strauch, S. “How to Adapt Applications for the Cloud Environment”; Comput. 2013, 95, 493–535.
[4]     Buyya, R.; Yeo, C. S.; Venugopal, S.; Broberg, J.; Brandic, I. “Cloud Computing and Emerging IT Platforms: Vision, Hype, and Reality for Delivering Computing as the 5th Utility”; Futur. Gener. Comput. Syst. 2009, 25, 599–616.
[5]     Maenhaut, P. J.; Moens, H.; Ongenae, V.; De Turck, F. “Migrating Legacy Software to the Cloud: Approach and Verification by Means of Two Medical Software Use Cases”; Softw. Pract. Exp. 2016, 46, 31–54.
[6]     Saripalli, P.; Pingali, G. “MADMAC: Multiple Attribute Decision Methodology for Adoption of Clouds”; Proc. IEEE 4th Int. Conf. Cloud Comput. CLOUD2011,  316–323.
[7]     Menzel, M.; Ranjan, R. “CloudGenius: Decision Support for Web Server Cloud Migration”; Proc. 21st Int. Conf. World Wide Web - WWW’12 2012, 979–988.
[8]     Frey, S.; Hasselbring, W. “The CloudMIG Approach: Model-Based Migration of Software Systems to Cloud-Optimized Applications”; Int. J. Adv. Softw. 2011, 4, 342–353.
[9]     Sahandi, R.; Alkhalil, A.; Opara-Martins, J. “Cloud Computing from SMEs Perspective : A Survey-Based Investigation”; J. Inf. Technol. Manag. 2013, 24, 1–12.
[10]  Dieter, F.; Shoeib, A. “Key Decision-Making Phases and Tasks for Outsourcing Information Technology,” Pac. Asian. Conf. Inf. Syst. PACIS 2000, 774–784.
[11]  Li, A.; Yang, X.; Kandula, S.; Zhang, M. “CloudCmp: Comparing Public Cloud Providers”; IMC’10 Proc. 10th ACM SIGCOMM Conf. Internet Meas. 2010, 1–10.
[12]  Omerovic, A.; Munt, V.; Matthews, P.; Gunka, A. “Towards a Method for Decision Support in Multi-cloud Environments”; Fourth Int. Conf. Cloud Comput. 2013, 162–168.
[13]  Fekete, A. “FSP Lectures”; http://www.it.usyd.edu.au/~fekete/ info2810/INFO2810fsp.pdf, 2004.
[14]  Liu, T.; Lu, T.; Wang, W.; Wang, Q.; Liu, Z.; Gu, N.; Ding, X. “SDMS-O: A Service Deployment Management System for Optimization in Clouds While Guaranteeing Users’ QoS Requirements”; Futur. Gener. Comput. Syst. 2012, 28, 1100–1109.
[15]  Chauhan, M. A.; Babar, M. A. “Migrating Service-Oriented System to Cloud Computing: an Experience Report”; Proc. IEEE 4th Int. Conf. Cloud Comput. CLOUD 2011, 404–411.
[16]  Church, P.; Mueller, H.; Ryan, C.; Gogouvitis, S. V.; Goscinski, A.;  Tari, Z. “Migration of a SCADA System to IaaS Clouds – a Case Study”; J. Cloud Comput. 2017, 6, 1–12.
[17]  Tran, V.; Keung, J.; Liu, A.; Fekete, A. “Application Migration to Cloud: a Taxonomy of Critical Factors”; Proc. Int. Work. Softw. Eng. Cloud Comput. 2011, 22–28.
[18]  Cunha, M.; Mendoņa, N.; Sampaio, A. “Investigating the Impact of Deployment Configuration and User Demand on a Social Network Application in the Amazon EC2 Cloud”; Proc.  3rd IEEE Int. Conf. Cloud Comput. Technol. Sci. 2011, 746–751.
[19]  Mendonca, N. C. “Architectural Options for Cloud Migration”; IEEE Comput. Long. Beach. Calif. 2014, 47, 62–66.
[20]  Fehling, C.; Leymann, F.; Ruehl, S. T.; Rudek, M.; Verclas, S. “Service Migration Patterns: Decision Support and Best Practices for the Migration of Existing Service-Based Applications to Cloud Environments”; Proc. IEEE 6th Int. Conf. Serv. Comput. Appl. SOCA 2013, 9–16.
[21]  Jamshidi, P.; Pahl, C.; Mendonça, N. C. “Pattern-Based Multi-Cloud Architecture Migration”; Softw. Pract. Exp. 2017, 47, 1159–1184.
[22]  Leymann, F.; Fehling, C.; Mietzner, R.; Nowwak, A.; Dustdar, S. “Moving Applications to the Cloud: An Approach Based on Application Model Enrichment”; Int. J. Coop. Inf. Syst. 2011, 20, 307–356.
[23]  Megahed, A.; Nazeem, A.; Yin, P.; Tata, S.; Nezhad, H. R. M.; Nakamura, T. “Optimizing Cloud Solutioning Design”; Futur. Gener. Comput. Syst. 2019, 86–95.
[24]  García-Galán, J.; Trinidad, P.; Rana, O. F.; Ruiz-Cortés, A. “Automated Configuration Support for Infrastructure Migration to the Cloud”; Futur. Gener. Comput. Syst. 2016, 55, 200–212.
[25]  Alkhalil, A.; Sahandi, R.; John, D. “Migration to Cloud Computing: a Decision Process Model”; Cent. Eur. Conf. Inf. Intell. Syst. 2014, 154–163.
[26]  Bushehrian, O.; Ghaedi, H.; Ghanbari Baghnavi, R. “Automated Transformation of Distributed Software Architectural Models to Finite State Process”; Int. J. Comput. Sci. Eng. 2010, 2, 3120–3125.