بررسی تاثیر موجگیر در تونل با خم 90 درجه بر کاهش فشار ناشی از انفجار خارج از تونل

نویسندگان

چکیده

استفاده از موجگیر یکی از راهکارهای مقابله با موج انفجار و کاهش اثرات آن درون سازه های  امن زیر‌زمینی می‌باشد. در‌ این مقاله درباره اثر موجگیر بر کاهش بیشینه فشار وارد شده به داخل مسیر اصلی تونل بحث میشود. در این راستا، انتشار موجاستفاده از موجگیر یکی از راهکارهای مقابله‌ با موج انفجار و کاهش اثرات آن درون سازه‌های ‌امن زیر‌زمینی می‌باشد. در‌ این مقاله درباره اثر موجگیر بر کاهش بیشینه فشار وارد شده به داخل مسیر اصلی تونل بحث می‌شود. در این راستا، انتشار موج ناشی از انفجار بمب‌های با وزن ماده منفجره مختلف در فواصل متفاوت از دهانه تونل‌های‌ دارای موجگیر، شبیه‌سازی می‌شود. برای شبیهسازی عددی از نرم افزار AUTODYN، استفاده می‌گردد. با توجه به نسبت بیشینه فشار وارد شده به محل تقاطع موجگیر و بیشینه فشار به دست آمده برای مسیر اصلی بعد از تقاطع، فاصله مناسب موجگیر از دهانه تونل و طول بهینه آن به دست می‌آید. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد‌، استفاده از موجگیر می‌تواند بیشینه فشار وارد شده به محل تقاطع را تا مقدار زیادی کاهش دهد. همچنین هر چه بیشینه فشار وارد شده قبل از تقاطع موجگیر بیشتر باشد‌، طول مناسب(بهینه) موجگیر و درصد کاهش فشار ، افزایش می‌یابد..

کلیدواژه‌ها