مکان‌یابی سریع و دقیق خطا در شبکه‌های توزیع برق با حضور واحد‌های تولید پراکنده در مناطق نظامی

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

مطالعه در مورد "عدم امکان قطع برق" و همچنین "رفع سریع عیب" در شبکه‌ی برق، بخصوص در مناطق حساس، برای بالابردن قدرت پدافندی شبکه حائز اهمیت می‌باشد. امروزه استفاده از تولیدات پراکنده در شبکه توزیع به ویژه در مناطق نظامی رو به افزایش می‌باشد. در هنگام بروز حادثه، در صورت مشخص‌ شدن سریع محل خطا، بازیابی شبکه خطادار تسریع و زمان خاموشی حداقل می‌شود. باتوجه به اینکه در شبکه‌های دارای تولیدات پراکنده، روش‌های سنتی مکان‌یابی خطا، عملکرد دقیق و مناسبی ندارند، لذا در این مقاله برای برق رسانی با کمترین وقفه، روش جدیدی برای مکان‌یابی و شناسایی قسمت خطادار در سیستم توزیع با حضور تولیدات پراکنده مورد مطالعه قرار می گیرد. روش پیشنهادی بر پایه ماتریس امپدانس شبکه توزیع می‌باشد که دارای سرعت و دقت بالایی در مکان‌یابی خطا است و همچنین با در نظر گرفتن عدم تقارن بارها و شبکه، دارای دقت بالایی نیز در شبیه‌سازی‌ها می‌باشد. در این مقاله، شبیه‌سازی‌ها در نرم‌افزار OpenDSS تحت شرایط مختلف خطا انجام گردیده و نتایج در نرم‌افزار MATLAB پردازش شده است.

کلیدواژه‌ها