طراحی و تحلیل یک الگوریتم جدید رمز جریانی امن

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله اصول طراحی و تحلیل یک الگوریتم رمز جریانی جدید با طول کلید 256 بیت ارایه گردیده است. این الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر کلمه بوده و در برابر حملات معروف بسیار مقاوم می‌باشد. اصول اصلی الگوریتم بر اساس ثبات‌های انتقال بهبود یافته کلمه‌ای در حالت کلاک کنترلی با دوره تناوب بزرگتر از 21214 است. با بهبود بخش غیرخطی هسته الگوریتم‌های خاص از قبیل SNOW2 و بکارگیری آن به عنوان بخش غیرخطی الگوریتم پیشنهادی، رمزنگار حاصل در برابر حملات تمایز و جبری بسیار مقاوم‌تر از نمونه‌های مشابه می‌باشد. همچنین طبق تحلیل‌های امنیتی صورت گرفته در خصوص پیچیدگی حملات، مرتبه حمله تمایز برابر 29033 و مرتبه حمله جبری برابر 22839 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها