موضوعات = زیست- میکروبیولوژیکی
طراحی بیوانفورماتیک و ساخت ایمونوژن RBD علیه اتصال ویروس SARS CoV_2

دوره 13، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 79-87

امیر رضایی؛ شهرام نظریان؛ سید میرلطیف موسوی گرگری؛ حسین سمیعی ابیانه؛ عماد کردبچه


ایمنی‌زایی پروتئین کایمر نوترکیب STXB-Intimin- EscC علیه بیماری‌زایی باکتری Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-51

زهرا صدری نجف آبادی؛ شهرام نظریان؛ محمد کارگر؛ فرشید کفیل زاده